Дагестанда болып кетти

Оьткен юма ишинде РФ Президентининъ Сырт-Кавказ федераллык округында толы ыхтыярлы ваькили Юрий Чайка ис визити мен Дагестан Республика еринде болып кетти. Мунда ол республика аькимбасы Сергей Меликов пан йолыгысты, сонъ ерли власть органларынынъ етекшилери мен кенъес озгарды. Онда Дагестаннынъ социал-экономикалык оьрленуьв соравлары, коршаланув-промышленность предприятиелердинъ куллыгы ортага салынып ойласылды. Сырагысында тийисли карарлар кабыл этилинип алынды.
Кизляр каласында Юрий Чайка регион етекшиси Сергей Меликов пан бирге КЭМЗ концерннинъ производствосы ман танысты