Дагестанда халклар ара шара озгарылады

Быйылдынъ 16-19-ншы май куьнлеринде Дагестан Республикасынынъ Каспийск каласынынъ «Анжи» стадионында йыныслы койлар эм козылар оьстируьв эм асыллав бойынша халклар ара выставка-ярмарка озгарылады. Онда бу тармакта куллык этетаган аьлимлер эм илми аьрекетшилер, РФ-нынъ Авыл хозяйство министерствосынынъ АПК регионларынынъ етекшилев управлениесининъ эм йыныслы службалар ваькиллери ортакшылык этедилер.
Выставка-ярмаркады шатлыклы аьлде РФ-нынъ авыл хозяйство министрининъ орынбасары Андрей Викторович Разин эм ДР Правительствосынынъ председатели Абдулмуслим Мухудинович Абдулмуслимов аштылар. Дагестаннынъ премьер-министри Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Бу выставка – малшылык тармагында бизим етимислерди коьрсетуьвге, ис сулыбы ман боьлисуьвге ийги эп-йосык».
Онда катнасув уьшин Кубыла, Сырт-Кавказ, Приволжский эм Сырт-Куьнбатар федераллык округларынынъ йыныслы койлар эм козылар оьстируьв, асыллав эм сол продукцияды сатув ман каьрлевши, койлар эм козылар этлилигин ийгилендируьв уьстинде куллык этетаган, бу тармактынъ оьрленуьвин илми, зоотехния эм ветеринария яктан канагатлавшы организациялар ваькиллери йыйылганлар.
Шарадынъ бас мырады – йыныслы койлар эм козылар оьстируьв тармагында илми етимислерди эм алдышы ис сулыбын кенъейтуьв. Выставка-ярмаркада Дагестаннынъ 27 авыл хозяйстволык предприятиелери ортакшылык этедилер, солардынъ ишинде бизим Ногай районы да бар.
Дагестаннынъ премьер-министри А.Абдулмуслимов билдиргенлей, республика еринде ортакроссиялык койлар эм козылар санынынъ 22% – Дагестан еринде. Россия субъектлери арасында Дагестан 1-нши орынды бийлейди, мунда – 5% уьйкен мал саны, 6% тувар саны.
– Буьгуьн бизде 152 мынъ тонна эт, 940 мынъ тонна суьт, 252 млн. тавык юмыртка болдырылады. Сондай мол оьлшеминде болдырылатаган продукция бизге оьз керексинуьвлеримизди де, баска регионлардынъ керексинуьвлерин яппага эп береди, – деди ол.
Выставка-ярмаркада Дагестаннынъ АПК продукциясы эм халк художестволык оьнерлер усталарынынъ куллыклары да коьрсетиледи.
Выставка-ярмарка озгарылув куьнлеринде илми-практикалык конференциялар, тоьгерек столлар оьтееклер, олардынъ барысында койлардынъ эм козылардынъ этлилигин арттырув, юн болдырув эм асыллав ман байланыслы соравлар, солай ок ишки эм тыскы рынокка сапатлы кой этин еткеруьв маьселеси ортага салынып ойласылады.
Аьдетинше, йыныслы койлар эм козылар оьстируьв аьрекетинде етискен коьрсеткишлер бойынша конкурслар озгарылып. Дипломлар, Аттестатлар, медальлер, кубоклар, грамоталар, савгалар эм Гран-при тапшырылаяк.