Дагестанлылар аьр заманда йигерли болган

Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов ДР Халк Йыйыны алдында эсап беруьв докладында регионымыздынъ баьри тармаклары ман байланыслы соравларды коьтерди.

Соьйлевининъ басында ол Россия Федерациясынынъ Оьр главнокомандующийин эм Савытлы куьшлерин Дагестан яшавшылары коьтергишлейтаганын билдирди.
– Аьр заманда да алдыда согыс борышларын толтыратаган аьскерлер сырасында тийисли орынды бизим дагестанлылар алганлар эм аладылар. Олар кыйынлы согыс аьллерде дагестанлыларга келисли баьтирликти, йигерликти коьрсетедилер, – деди А.Абдулмуслимов.
Дагестан аьр заманда да Аталыкты коршалавда алды орында турган. Сол заттынъ акында тек биз, дагестанлылар, айтпаймыз. Соны энъ де йогары согыс орденлерге эм медальлерге тийисли болган ердеслеримиздинъ баьтирлиги шайытлайды. Янъыларда Россия Президенти Владимир Путин бизим ердеслеримизге йогары согыс званиелер тапшырды – Рустам Мурадовка генерал-полковникти, Эседулла Абачевке генерал-лейтенантты эм Сухраб Ахмедовка генерал-майорды. Олар сондай сыйга тийисли.
Яшавда баьтирликке орын бар. Эм бизим аьскершилер согыста куьн сайын, саьат сайын йигитлерше яв ман куьреседилер. Соны Абдулмуслим Абдулмуслимов кыр хабардан билмейди, ол тез-тез барады согыстынъ алды, кайнап турган ерине. Оьзи согыс офицери, биледи, онда сенимли йолдас та, коьтергишлев де керек.
ДР Баспа эм информационлык Агентствосында журналистлер мен йолыгыскан заманда Абдулмуслим Абдулмуслимов бизим алдымызга борыш салды – россиянлылар, дагестанлылар аьр бир аьскерши, согыс спецоперациясында этилинген аьр бир баьтирлик акында билмеге керек, неге десе олар бизим тынышлыгымызды саклав уьшин куьшлерин де, янларын да бередилер. Биз, журналистлер, сол борышты толтырмага аьзир экенимизди билдиремиз.
Г.Бекмуратова,
Россия Язувшылар союзынынъ агзасы.