Дагестаннынъ бас каласында

Быйыл, Дагестаннынъ уллы шаири Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына багысланып, Россия элимиздинъ 23 тарих паркларында «Россия – меним тарихим» деп аталган мультимедийный выставкалар уйгынланып ашылаяк. Сонынъ акында билдириледи Дагестаннынъ бас каласы Махачкаладагы тарих паркынынъ сайтында.
– Махачкалада Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына багысланган выставка быйылдынъ август айында ашылаяк, сонъ экспозиция элимиздинъ туьрли регионларында коьрсетилеек.
Экспозиция, «Век Расула. Грани личности» деп аталып, шаирдинъ тек философиясын эм яратувшылык йолын коьрсетип калмай, Дагестаннынъ соьз устасы ман терениннен де таныстыраяк. Аьли уьшин архив документлери мен куллык юритиледи, – деп айтылады билдируьвде.
– Уьйкен куллык юритиледи архив пен: билдируьвлер асылланып, монтаж туьзиледи эм сан юритуьвшилерге (цифровые носители) коьшириледи. Выставка мультимедийный болаяк, амал тавып, туьрли кеплер кулланылаяк. Кыскаша, бизим команда эм сол аьрекетке кирискен экспертлер аркасы ман уьйкен оьлшемли куллык юритиледи. Экспозиция каравшыларга яраягына шекленмеймен. Бизим ниет – тарих паркларга келгенлер уьшин уллы шаирдинъ яшав эм яратувшылык йолын ашыклап коьрсетуьв, – дейди Махачкаладынъ тарих паркынынъ етекшиси Тимур Велиханов.