Дагестаннынъ халк шаирининъ эстелигине

Элимиздинъ бас каласы Москвада адабиятшылардынъ Орталык Уьйинде 5-нши декабрьде Дагестан халк шаири Фазу Алиевадынъ 90 йыллыгына багысланып шатлыклы кешлик озгарылаяк. Ол йыл узагында республикада эм онынъ тысында оьткен шараларды тамамлайды.

Шаирдинъ тувган куьнинде каравшыларга художестволык кепте дагестан поэзиясынынъ карагусынынъ яшав эм яратувшылык йолынынъ кезеклери мен анъ-поэтикалык композициясы коьрсетилеек. Программада Фазу Алиевадынъ ятлавлары эм онынъ соьзлерине язылган йырлар эситилеек, ога туьрли жанрлык хореографиялык коьрсетуьвлер, солай ок поэтессадынъ яшавыннан архив язувлар киргенлер: онда ол оьз ятлавларын окыйды, Адабият институтында окыган йыллары акында хабарлайды, йигитлик, аналык эм тувган ерине суьйимлик темаларын коьтереди.
Концерт программасына Дагестаннынъ ат казанган «Лезгинка» биюв ансамблининъ, Т.Мурадов атындагы Дагестан филармония артистлерининъ, Дагестаннынъ Опера эм балет театрынынъ, Поэзия театрынынъ эм республикадынъ баска яратувшылык коллективлерининъ коьрсетуьвлери киргенлер.