Дагестан Аькимбасы боксерлары ман йолыгысты

Янъыларда регион Аькимбасы боксерларды спорттагы йогары етимислери мен кутлады.
Дагестан боксынынъ эки ярык ваькиллери Альберт Батыргазиев эм Муслим Гаджимагомедов пан йолыгысты. – Ясларымыз оьзлерининъ куллыксуьерлиги, каныгыслы куллык этуьви мен, эм, элбетте, усталыклары ман рингта савлай республикамызды оьктемситкен йогары тамамларды казандылар, – деп язады Сергей Меликов оьз телеграм-каналында.

Айтып озайык, Альберт Батыргазиев Москва каласында оьткен турниринде Панама ваькили Рикардо Нуньес пен куьресуьвде енъуьвши болып шыкты. Солай болып, казан айында Чита каласында оьткен бокс бойынша Россия чемпионатында Муслим Гаджимагомедов йогары тамамларына етисип, алтын медалине тийисли болган.
Сергей Меликов дагестанлы боксерларын савлай республикамыз оьктемсийтаган енъуьв мен кутлады. Дагестан Аькимбасы спортсменлерге келеекте де етимислерди йорады: «Альберт эм Муслим, бизим сиз уьшин янымыз бек авырыйды! Янъы енъуьвлерине алдыга!» – деп боьлисти оьзининъ телеграм-каналында Дагестан Аькимбасы.
Суьвретте: Сергей Меликов дагестанлы боксерлары Альберт Батыргазиев эм Муслим Гаджимагомедов пан.