Дагестан Аькимбасы етекшилиги мен оьтти

Оьткен дуьйсемби куьн Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов актуальли соравлар бойынша кенъес озгарды. Сонынъ ишинде бир неше объектлер курылысы эм капиталлык ярастырылувы бойынша регионда озгарылатаган шаралар, солай ок етим эм ата-аналар ягыннан каравсыз калган балаларды турак уьй мен канагатлав ман байланыслы сорав ортага салынып ойласылды.
Бюджет амаллары аркасы ман объектлердинъ курылысы эм капиталлык ярастырылувы бойынша озгарылатаган шаралардынъ барысы акында толысынша ДР-нынъ курылыс, архитектура эм турак-коммуналлык хозяйство министри Артур Сулейманов билдирди.
Социаллык маьнелиги болган баьри тармакларда куллыклар юритиледи. Айтпага, йылдынъ сонъына дейим 32 мектеблер эм 4 балалар бавлары кулланувга берилмеге планланады. Курылыс ислер толы оьлшеминде тамамланаяк эм учреждениелерди 2024-нши йылга аьзирлевге баслав уьшин эп болаяк. Савлык саклав тармагында республикалык инвестиционлык программа бойынша 6 объектлер курылысына –271,8 млн. маьнет акша, етим балаларды турак уьй мен канагатлавга 779 млн. маьнет акша шыгарылган.