Дагестан делегациясы – Луганскта

Дагестан СВО катнасувшыларына эм сондагы ерли яшавшыларга уьйкен оьлшемли коьмек этуьвди бардырады. Куьндегилик яшавда керекли затлар, дарманлар эм йылы кийимлер мен кезекли уьйкен юк еткерилди СВО зонасына дагестан делегациясы аркасы ман.

Оьткен саьли куьн, 27-нши декабрьде, Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ тапшырмасы бойынша ДР Правительствосынынъ премьер-министри Абдулмуслим Абдулмуслимов дагестан делегациясы басында болып Луганскка келди.
Ис визити барысында ДР Министрлер Кабинетининъ басшысы Луганск Халк Республикасына 35 тонна гуманитарлык юк тапшырды, явдынъ атысы астына туьсип, аман калган эм окув аьрекетин бардыратаган ерли мектеб окувшылары ман йолыгысты, язда балаларды Дагестан ерине конакка шакырды. Солай ок ол Луганск Халк Республикасынынъ етекшилиги мен эм, Дагестаннан СВО еринде аьскерлик борышын толтырып, фронттынъ алды сырасындагы аьскершилер мен йолыгысты.