Дагестан делегациясы ортакшылык этеди

Ставрополь крайынынъ Минеральные Воды каласындагы «Минводы ЭКСПО» МВЦ меканында Биринши Кавказ инвестиционлык выставкасы ашылган эм ислеп туры. Бу шарада Сырт Кавказдынъ баьри регионлары ман бирге Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ етекшилиги мен республикамыздынъ делегациясы да ортакшылык этеди.

Мундай уьйкен шарады оьткеруьвдинъ бас ниети – СКФО регионларынынъ социал-экономикалык оьрленуьви.
КИВ-2023 негизли выставка экспозициясында Дагестаннынъ инвестпроектлери, халк художестволык кол оьнерининъ алатлары акында хабарлайтаган стенди де ашылган.
Выставка куьнлеринде Дагестан Аькимбасы властьтинъ федераллык органларынынъ эм уьйкен корпорацияларынынъ басшылары ман бир неше маьнели йолыгыслар оьткереди. Сол куьнлер узагында мунда инфраструктура, агропром, ЖКХ, энергетика, цифровизация, турист эм логистика, банк тармакларынынъ маьнели соравлары бойынша коьплеген тоьгерек столлар, йолыгыслар, полемикалар болып оздылар.
Солай ок 3-нши майда «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» деп аталган пленар йыйыны болып оьтти. Сол ок куьн мунда РФ премьер-министрининъ орынбасары, СКФО кураторы Александр Новактынъ катнасувы ман Сырт-Кавказ федераллык округынынъ социал-экономикалык оьрленуьви бойынша оькимет комиссиясынынъ кенъеси де оьткерилди. Мунда солай ок Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов та шыгып соьйледи.
Инвестиционлык выс- тавкада солай ок Дагестан Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов республика уьшин айлак та маьнели проектлерди белгиледи.
2-нши майда Дагестан етекшиси Сергей Меликов коьлик-логистикалык комплексин эм коьлик япсарлар катнасувлыгын оьрлентуьв, сонынъ эсабында Дагестан иши мен оьтеек «Сырт-Кубыла» коьлик саьнесин оьрлентуьв соравлары ойласылган тоьгерек столдынъ куллыгында ортакшылык эткен.
Выставкадынъ биринши куьнинде республика етекшиси бир неше йолыгыслар оьткерген эм «Росагролизинг» АО ман ис катнасувлары акында келисуьвге кол баскан. Бу келисуьвге коьре, май айынынъ экинши яртысында Дагестанда «Дагмясо» деп аталган уьйкен эт асыллавшы предприятиединъ курылысы басланаяк.
Выставкадынъ программасы бойынша мунда Дагестан Халк поэти Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына багысланган адабиат кафеси де уйгынланган.