Дагестан Запорожье областининъ Михайловский районына ярдамласаяк

Белгили болганлай, Дагестан Республикасы былтыр Россия эсабына кирген Запорожье областининъ Михайловский районына коьмек этпеге соьз берген. Сонынъ акында Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов билдирген. Россиядынъ янъы регионларына ярдамласпага деп баьрисине де Кремль тапшырма берген. Янъыларда болып оьткен Петербург Халклар ара экономикалыкфорумында республика етекшиси Сергей Меликов эм область губернаторынынъ куллыгын кесек заманга толтырувшы Евгений Балицкий Дагестан Республикасы ман Запорожье области арасында савда-экономикалык, илми-техникалык, социаллык эм маданият тармакларында биргелесип куллык этуьв акында келисуьвге кол басканлар.

Бу ягыннан аьли бас борышлар да белгиленгенлер, соларды Дагестан эки яклы катнасув аьрекети аьсеринде шешпеге ниет этеди.
Запорожье областининъ губернаторынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Евгений Балицкий оьзининъ телеграм-каналында Дагестан Михайловский районына билимлендируьв, курылыс, агропромышленность комплекси, турак уьй-коммуналлык хозяйствосы эм маданият тармаклары яктан ярдамласаягы акында билдирген. Туьзилген келисуьвге коьре, Михайловский районыннан балалар аьли Дагестанда тыншаядылар.
Эки яклы катнасувдынъ баьри соравлары да Евгений Балицкийдинъ Дагестан делегациясы ман болып оьткен йолыгысында ойласылган.Бизим республикадынъ делегациясы Запорожье медиклерине мобильли приемопередатчиклерди савга этип бергенлер.
Янъыларда, шилле айынынъ 3-нши куьнинде, ДР Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов видеоконференцбайланыс аркасы ман Запорожье областининъ Михайловский районынынъ администрациясынынъ аькимбасы Вячеслав Бедняк пан Дагестан беттен этилинмеге тийисли коьмектинъ акында хабарласкан.
Шарада Дагестан Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ Администрациясынынъ ваькиллери, баьри министерстволар эм ведомстволар етекшилери катнасканлар. Сол ерде солай ок Дагестан ягыннан Михайловский районына ярдам этуьвдинъ финанс, техникалык, уйгынлав соравлары да ойласылганлар.
Дагестаннан Михайловский районына специалистлер йиберилеек, олар яшавшыларды сув ман канагатланувды, йиберуьвди янъыдан баслав маьселелерин шешпеге ярдамласаяклар. Соны ман бирге, регионнан солай ок туьрли курылыс материаллары да йиберилмеге каралады. Сол материаллар балалар бавларын, мектеблерди, медициналык учреждениелерин эм турак уьйлерди кайтадан туьзетуьвде кулланылаяклар. Сондай борышларды энъ де алды ман сувык заманлар басланганша шешпеге керек болады.
Тек янъыларда Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов чиновниклерге оьзлерининъ бир куьнлик кыйын акын Михайловский районын колтыклав ниетте гуманитарлык ярдамы эсабында йибермеге маслагат этти. Республика етекшиси быйыл сав Россия мерекесин белгилеек Дагестан Халк поэти Расул Гамзатовтынъ: «Тувган ошакта от йылы болады, эгер савлайы элинъди оьзинънинъ ишинъде сезсенъ», – деген соьзлерин келтирген. «Бизим коьмегимиз керегип турганларга биз буьгуьн ярдам бермеге керекпиз», – деп айткан Меликов.
Соны ман йыйылган карыжлар ярдам этилинеек районнынъ яшавшыларына, олардынъ хыйлысы – карт аьдемлер, гуманитарлык ярдамы эм бузылган инфраструктурады кайтадан туьзуьв уьшин косымша финанс булагы болаяк.