Дагестан уьшин коьп аьруьв ислер этти

Дуьйсемби куьн, 5-нши октябрьде, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильев оьз ыхтыяры ман ис орыныннан тайды. Мен журналист болганнан сонъ ол эткен коьп ийги куллыклар акында айтпага суьемен.

Владимир Васильев ал деп авыл аьдемининъ яшавына айырым эс берди. Онынъ баславы ман «Меним Дагестаным – меним сувым», «Меним Дагестаным – меним йолларым» деген эм баска приоритетли программалары бойынша тавлардагы эм туьзликлердеги авылларда баьленше юз шакырым сув трубалары, авыл мектеблери эм больницалары ярастырылган, авыл йолларына асфальт тоьселген, парклар эм скверлер коьрклендирилген, янъы мектеблер, балалар бавлары, авыл маданият уьйлери курылган.
Баьриси де В.Васильев Дагестан Аькимбасы болган йылларда «Ол аьр заман да налоглар акында айтып турады», – деп шагынатаган эдилер. Мине сол налогларга йогарыда белгиленген баьри де куллыклар дагестанлылардынъ яшавын онъайлы этуьв уьшин юритилгенлер. Солай ок республикада аяк кийим фабрикалары ашылганлар, теплицалар курылганлар эм тагы да коьп туьрли ийги ислер этилингенлер, баьрисин де санамага заман танъкы. Ол Дагестан уьшин коьп аьруьв куллыклар этти. Республикадагы бир неше предприятиелерди ясыртын кебиннен шыгарып уьлги коьрсетти. Савболынъыз, Владимир Абдуалиевич, Дагестан эм дагестанлылар уьшин салган кыйынынъызга, коскан уьлисинъизге!
Соны ман бирге ол бек тербиялы эм туьз йорыклы аьдем болып, аьр ким мен де ортак тил тавып болганын да белгилемеге суьемен. Журналистлерди эсинде туткан эм олар ман кайбир чиновниклердей болып мисетсинмей тувыл, а оьзи мен тенъ аьдем кепте соьйлеген.
Сиз, Владимир Абдуалиевич, дагестан халкында, булай дагестанлылар яшавында коьрнекли ийги ызынъызды калдырдынъыз. Сизди сав республика бойынша эскерип эм «Мине бу меканды, мине йолды Васильев салган», – деп айтып тураяклар.
Биз сизге разымыз!
Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.