ДАГЕСТАН ЯМАГАТ ПАЛАТАСЫ

10-ншы июльде, Дослык уьйининъ конференц-залында Дагестан Республикасынынъ 8-нши кере шакыртылган янъы сырасы ман Ямагат палатасынынъ биринши пленарлык кенъеси болып озды. Онда Ямагат палатасынынъ председатели, онынъ орынбасарлары сайландылар, Палата Совети туьзилди, профильли комиссиялар эм олардынъ председательлери белгилендилер.
Ашык тавыс беруьв сырагылары бойынша ДР Ямагат палатасынынъ председатели этилинип Азизбек Улубиевич Черкесов сайланды.
Эске салайык, Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ списоклары бойынша, «Российский союз ветеранов» ДРОО шакырувынынъ негизинде генерал-майор Азизбек Улубиевич Черкесов Палата туьзилисине киргистилген эди. 2004-2011-нши йылларда ол ДР бойынша Федераллык наркоконтроль службасын басшылаган.
Янъы Ямагат палатасынынъ агзаларына туьрли тармакларда ямагат яктан тергев салув аьрекетин яшавга шыгарувдынъ туьрли борышларын толтырмага, СВО катнасувшыларына эм олардынъ аьеллерине коьмек этпеге, муниципаллык ямагат палаталары ман биргелес аьрекетлемеге эм туьрленмейтаган энъ маьнели борышты – ямагат эм оькимет власть органлары ара диалоглар юритуьвди онъламага туьсеек.