Дайымга халкынынъ юрегинде эм эсинде

Аталыктынъ баьтирлерининъ куьнинде Кадрия атындагы мектебинде «Баьтир партасы» Савлайроссиялык билимлендируьв проектин яшавга шыгарув ман байланыста шатлыклы линейка озды. Патриотлык шара бу мектебтинъ выпускниги, согыс спецоперациясында йигитлерше янын берген Кайтарбий Агалиевич Елманбетовтынъ эстелигине багысланган эди. Мунда «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, Тарумов эм Ногай районларынынъ военкоматынынъ етекшиси Александр Мельников, Согыс, ис эм ыхтыяр саклав органларынынъ советининъ председатели Акманбет Сангишиев, Ногай район прокурорынынъ кесек заманга исин юритуьвши Аскербий Дильманбетов, баьтирдинъ абасы Кайтархан Отегенова, анасы Альмира Баякаева окытувшылар, окувшылар эм баскалар ортакшылык эттилер.

Йыйылганларды Кадрия атындагы мектебининъ етекшиси Альфия Акимова хошлады. Ол согыс спецоперацияда бу мектебтинъ 18 выпускниги ортакшылык эткенин белгиледи, солардынъ сырасында Кайтарбий Елманбетов та болган. Етекшидинъ соьзлери мен, бу йигитлер оьзлерининъ атларын алтын аьриплер мен мектебининъ тарихине язганлар. «Биз бу куьн баьримиз де окытувшылар, окувшылар эм конаклар баьтиримиздинъ анасы Альмира Баякаевадынъ алдында басымызды иемиз», – деп оьзининъ шыгып соьйлевин тамамлады Альфия Акимова.


Шара юритуьвшилер мектеб етекшисининъ тербиялав иси бойынша маслагатшысы Алтынай Сулейманова эм тербиялав иси бойынша мектеб етекшисининъ орынбасары Эльмира Савкатова Кайтарбий Агалиевичтинъ яшав эм ис йолы акында бек ийги этип хабарладылар. Йыйылганлардынъ аьр бириси юрек сызлавы эм оьктемлиги мен Кайтарбийдинъ кайдай йигит, курсант эм оьз Элининъ патриоты болганын тынъладылар.
Сонъ соьз сыйлы конакларга берилди.
Александр Мельников оьзининъ эр борышын сый ман толтырган Кайтарбий Елманбетовтынъ анасына эм ювыкларына савболсынын айтты. Ол окувшыларга коьрим алмага аьдемлер бар экенин белгиледи. Солай ок Тарумов эм Ногай районларынынъ военкоматынынъ етекшиси согыс спецоперациясына кеткен аьр бир йигит уьшин онынъ юреги авырыйтаганын, аьр бирисин ол оьзининъ увылы этип санайтаганын да айтты.
Акманбет Сангишиев баьтирлер бир де оьлмейтаганын, олар дайым да халкынынъ юрегинде эм эсинде яшайтаганын айтты.
Баймагомед Ярлыкапов мундай патриотлык шаралар окувшыларга оьз Аталыгы – бизим Россия уьшин, онынъ бойсынмаслыгы эм бирлигин коршалап, янын берген баьтирлерди мутпага амал бермеегин билдирди.
Оннан сонъ шара уйгынлавшыларга разылык соьзлерин Кайтархан Отегенова айтты: «Буьгуьн, Аталыктынъ баьтирлерининъ куьнинде, биз Элин коршалап, янын берген баьтирлеримизди оьрметлеймиз. Оьзек те, бизге, энъ де ювык эм аьзиз аьдемин йойытканларга соьйлемеге бек кыйын болады. Энъ де кыйын заманларымызда мектеб етекшиси, мектебтинъ савлай педагогикалык коллективи бизим янымызда болдылар, бизим ян авырувымызды эм кайгымызды боьлистилер. Сонынъ уьшин биз оларга уьйкен савбол айтамыз. Мундай шаралар, йолыгыслар, класс саьатлер аркалы яс несил бизим заманнынъ баьтирлери мен танысадылар. Солар аркалы окувшылар Кайтарбийдинъ кайдай алал дос, Элин суьйген йигит болганын билдилер. Ленинград областининъ спорт лигасынынъ тренери белгилегенлей, Кайтарбий армейский самбо бойынша спорт мастери болган ялгыз ногай. Кайтарбий окыган аьскер академиясынынъ окытувшылары онынъ акында яваплы курсант деп айтканлар. Кайтарбийдинъ акында аьли де коьп ийги соьзлер айтпага болады. Бир акыллы аьдем айтканлай, «Айлак аз яшав яшаса да, аьдем оьзининъ акында яркын ыз калдырмага болады». Бу соьзлер, бизим йиенимиз акында айтылган болар. Уьйкен оькинишке, бизим сырамызда яс, кайратлы, ярасык, яшавды, оьзининъ ювыкларын эм Элин суьйген Кайтарбий йок. Бизге бек авыр, ама биз Кайтарбий мен оьктемсиймиз».
Кайтархан Отегеновадынъ соьзлерин тек аьдемлер тувыл, табиат та тынып тынълагандай сезилди. Аьдемнинъ сондай куьшли ян авырувына дуныядагы уллы затлар да эс этпей болмадылар.
Шара барысында биринши класс окувшылары яттан ятлавлар айттылар. Солай ок Кайтарбийге багыслап Кадрия атындагы мектебининъ выпускниги Ирина Попова язган ятлавды Милана Абдулмусаурова, баьтирдинъ абасы Насипхан Баякаева язган ятлавды Илона Аджекова окыдылар. Сонъ таза аспан уьшин ян берген Кайтарбий Елманбетов акында кайгырув белгиленип, таза аспанга шарлар йиберилди.
Сонъында конаклар Кайтарбий окыган класска кирдилер, кызыл лентады кеспеге сый Акманбет Мусаевич пен баьтирдинъ анасы Альмира Баякаевага берилди. Альмира Юсуповна коьзяслары ман шара уйгынлавшыларга оьз разылыгын билдирди. Шынты Эл коршалавшыды, Элин суьйген, оннан энъ де баалы – яшавын аямаган йигитти тербиялаган анага – ден савлык.
Кайтарбий окыган кабинетте окытувшылар шыгып коьп йылы эм ийги соьзлер айттылар. Олардынъ аьр бириси баьтирдинъ анасынынъ кайгысын бир кишкей болса да, енъил этпеге шалыстылар. Баьтирдинъ партасында олтырмага ыхтыяр Кадрия атындагы мектебининъ президенти Ислам Тангаевке берилди.
Баьтирлер бир де оьлмейдилер. Олар дайым да халкынынъ юрегинде эм эсинде яшайдылар. Согыс спецоперациясында командованиесининъ борышын намыслы толтырган Кайтарбий Елманбетов та дайым халкынынъ юрегинде яшар.
Н.Кожаева.
Суьвретлерде: Кадрия атындагы мектебинде.