Дайым саклык каравда

Ногайымызда терен философиялык маьнеси болып, бир неше оьмирлер артта айтылып, несилден-несилге коьшип келетаган такпаклары, айтувлары айлак коьп. Сондай, эр кисилерге каратылып айтылган, такпаклардынъ бириси – эр киси эл уьшин тувады дегени. Аьвелгиде аьелде эр бала тувса, уьйкен сыпыралар курганлар, тартып, энъ де уьйкен малын сойганлар, бирерлерде, ат шаптырып, тойлар эткенлер.

Эр балады кишкейлей атка олтыртканлар, сыбырткы савгалаганлар. Олар ман байланыслы аьдетлеримиз де, ырымларымыз да аз тувыл, бесиктен алып каьвдиреген карт болганша. Буьгуьнлерде эли алдында оьзининъ эр борышын толтыратаган Рахман Русланбий увылы Шавгараев (суьвретте) курылган яс аьелде биринши бала болып тувган, ол атайы ман тетейининъ де биринши унык баласы эди. Ол тувганда Орта-Тоьбе авылындагы Шавгараевлердинъ тукымында уьйкен суьйиниш эди. Атасы Муратали ога, Ислам дини мен байланыстырып, Рахман деп ат берди. Аьлиги заман, коьплеген ердеслеримиз сырт якка кетип, аьрекетин бардыратаганы биревге де янъылык тувыл. Шавгараевлердинъ аьели де буьгуьнлерде Ногай шоьлден узак болган Сургут каласында яшайды эм ис аьрекетти де бардырады. Рахманнынъ анасы Сафия Ильяс кызы – сулыплы тербиялавшы. Ол заман ман бирге абытлап, оьз аьрекетинде янъы технологиялар аркалы коьп туьр- ли методикалык амалларды кулланады, йогары категориялы педагог та болады. Атасы Русланбий Муратали увылы да автокоьлик айдайды. Рахманга тирев эм тынысы болган инилери Ислам ман Амин де бар. Оларга Рахман буьгуьнлерде ийги коьрим болады. Боьтен де, кишкей Амин оьскенде оьзининъ уьйкен акасына усамага суьеди. Рахман Русланбий увылы Шавгараев Сургут каласындагы Москвадынъ Оькиметиндеги финанс-экономикалык колледжин уьстинликли окып кутарганнан сонъ, Москва каласындагы Росгвардиядынъ 3792-нши номерли аьскер боьлигинде эр борышын толтырады. Ол сол боьликке барганыннан алып (оьткен йылдынъ яз шагыннан алып) оьзин тек тербиялы, нызамлы, акылбалык аьскерши этип коьрсетип келеди. Янъыларда Рахман бир операцияда катнасып, оьзининъ йигерлигин эм эрлигин коьрсеткен, сонынъ уьшин онынъ ата-анасы Разылык хатка тийисли болдылар, оьзине де сонъгы иштелиги болган грамота тапшырылды.
– Аьскерши Рахман Русланбий увылы Шавгараев коьлемлик шараларда ямагат кавыфсызлыкты канагатлав эм коршалав уьшин грамота ман савгаланады. Грамотага боьлик командири полковник А. Гончаров кол баскан.
Сол тувыл ма ата-анага куьез. Балаларымыздынъ кайсы уьстинлигине де, булай караганда, оьлшеми айлак уьйкен болмаса да, кайтип суьйинемиз, ата-анага сол бир уьйкен етимис те болып коьринеди. Акыйкатлыгы да бар, кишкей куьез де уьйкенге абыт береди. Сондай куьезди коьрген де бар, коьрмеген де бар. Рахманнынъ тувганына суьйинген атайы ман энеси, оькинишке, буьгуьнги куьезин, онынъ алган савгаларын коьрмедилер, ама маьлиек болып, саклап турганына сенемиз.
Алдымызда Аталыгымызды коршалавшысынынъ куьни, сол байрам ман аьскерши Рахманды ак юрегимизден кутлап, алдыда Тувган Эли уьшин аьрекетин бардырып келгенин йорайман, ата-ананънынъ дайым куьези болып тур.
Г.Сагиндикова.