Дамирдинъ биринши енъуьвлери

Аьлиги заманда кеделер спорт пан аьвлигедилер, туьрли секцияларга юредилер, ярысларда катнасып, баргылы орынларды аладылар. Орта-Тоьбе авылынынъ 2-нши классынынъ окувшысы Дамир Теминдаров эркин куьрес пен 5 ясыннан алып кызыксынады. Мен ойлайман, эгер бизим саьбийлеримиздинъ алдында мыратлары бар болса, эгер олар коьрим этип ийги, белгили, йигерли инсанларды алса, аьр заманда да уьстинликлерге етисерлер. Соьйтип, Дамирдинъ мырады – белгили спортсмен болмага, онынъ коьрими – Хабиб Нурмагомедов. Дамирдинъ тренери Арсланбий Нартупов, ол яс спортсменге куьрестинъ сырларын ашады, эр кисидинъ касиетлерин кеплейди.

Дамирдинъ уьстинликлери, енъуьвлери акында коьплеген медальлери, грамоталары айтадылар. Тек янъыларда Дамир Теминдаров Терекли-Мектебте озгарылган эркин куьрес бойынша Ногай районынынъ Бириншилигинде катнасып, биринши орынга тийисли болган. Ызгы йыллардынъ ишинде яс спортсмен район, республикалык, конъысы районларда, баска регионларда болган ярысларда ортакшылык эткен эм оьз оьнерин коьрсеткен – Кисловодск каласында, Новодмитриевка, Коясыл авылларында.
– Дамир айлак окымыслы бала, китаплер окымага суьеди. Ол яваплылык пан окувын да этеди эм спорт ярысларга да аьзирлик коьреди. Дамир аьскершилик тармагы ман байланыстырмага суьеди яшавын. Бу кеспидинъ иеси йигерли, аьдил, билимли болмага керегин ол анълайды, эм сол касиетлерин яшав бойынша байырлап болар деп ойлайман мен. Дамирдинъ баьри мыратлары толар деп сенемен, – деп айтады окувшысы акында Эльбийке Абибулла кызы Сагиндикова.
Дамирдинъ енъуьвлерине атайы ман тетеси, нагашатасы ман энеси, ата-анасы куьезленедилер.
Дамир тек бесевлерге окыйды, эсап дерисин бек суьеди, келеекте оьз элин, республикасын, халкын, тувган авылын оьз енъуьвлери мен данъклатпага мырат этеди. Мен де ога коьп уьстинликлер, алдыда енъуьвлер йорайман.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Дамир Теминдаров.