Данъклы Сабутовлардынъ тукымыннан

Оьткен йыл куьзде Ногай районыннан мобилизацияга шакыртылган бириншилердинъ сырасында Червленные Буруны авыл яшавшысы Тимур Сабутов бар эди. Буьгуьнлерде ол, оьзининъ коьп согыс йолдасларындай болып, олар ман бирге алды сырада тувган элининъ тынышлыгын эм бойсынмаслыгын коршалайды.

Тимур Сабутов Червленные Буруны авылында тувып-оьскен. Онынъ атасы Алимгерей «Червленные буруны» Ленин орденли йыныслы койлар оьстируьвши заводында водитель болып ислеген, сонъында аьели мен бирге 3-нши фермада койшы болып куллык эткен. Ногай районында Сабутовлардынъ тукымы бурыннан бери айтылган сулыплы малшылар деп саналады. Тимур уьшин онынъ уьйкен атайлары – Социалист Истинъ Баьтирлери Камо эм Кадыр Сабутовлар дайым да йогары ис данъкынынъ эм оьз халкына алал куллык этуьвдинъ уьлгиси. Олардынъ атлары Ногай районынынъ, республикадынъ тарихине алтын элиплери мен язылып киргистилген. Мине кайдан алады оьз булагын онынъ буьгуьнги патриотизми.
Тимур Сабутов авыл ортакбилимлендируьв мектебин окып кутарган. 18 ясында Россия Аьскерининъ сырасына шакыртылган, Оренбург каласында байланыс аьскер боьлигинде куллык эткен. Сепер йолыннан кайткан сонъ, туьрли куллыкларда, Москвада ислеген. Уьйленген, уьш баладынъ атасы болады.
Буьгуьнлерде Тимур оьзининъ авылдасы Юсуп Абдулважитов пан бирге Запорожье областининъ Гуляйполе каласында фронт сызыгында, эндигиси Россия эсабына кирген регионнынъ япсарларын саклайды.
Тимур Сабутовтынъ оьзи мен байланыспага болмаганлыктан, онынъ акында кенъ этип язбага амал табылмады. Болса да, бир затты дурыс билемиз, ол да аьлиги заманда баьри де мобилизация ман шакыртылган эрлерге усап, алдына салынган согыс тапшырмаларды белсенли толтырады. Тимурга эм онынъ баьри де йолдасларына давды енъуьв мен кутарып, аман-эсен тувган ерине кайтканын йорайык.
М.Юнусов.
Суьвретте: Тимур Сабутов.