Данъкы калды дайымга

Йыл сайын увыт айдынъ 16-ншы куьнинде Ногай районынынъ Червленные Буруны авылында яшавшылар оьз ердесин, яшавын террористлер мен согысувда курманлык эткен, данъклы йигитимиз Замир Махмуд увылы Акмурзаевти эсине аладылар. Быйыл да эстеликли оьзгерис болып озды. 17 йыл артта Замир оьз яшавын кыскартып, юзлеген аьдемлердинъ яшавын куткарган. Уьндемев такыйка ман басланды шара, сонъ баьтирдинъ эстелигине гуьл байламлар салынды. Эстеликли линейкада «Ногайский район» МР аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, Ногай районынынъ согыс эм ис, Россиядынъ Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклав ветеранларынынъ советининъ председатели А.Сангишиев, ерли РОВД байыр сырасы ман ислев бойынша боьлик етекшисининъ куллыгын юритуьвши З.Башантавова, Червленные Буруны авыл администрациясы, мектеб директоры Э.Садыков, «Кызыл -Гуьл» балалар бавы, Замирдинъ атасы Махмуд Акмурзаев, кардаш-тувганлары, мектеб окытувшылары эм окувшылары катнастылар. Шыгып соьйлегенлердинъ кайбириси Замирдинъ акында оьз эскеруьвлерин айттылар эм онынъ баьтирлиги дайымга деп белгиледилер.
Червленные Буруны авыл мектебининъ окытувшысы Э.Шамарова 11-нши классынынъ окувшылары ман Замир Акмурзаевтинъ эстелигине багысланган класс саьатин озгарды.
Замир Акмурзаев – йигерли ердесимиз, ол оьз яшавын аямай, авылшылардынъ тынышлыгын саклады. Ол Йигитлик ордени мен (оьлгеннен сонъ) савгаланган. Ерли мектеб Замир Акмурзаевтинъ атын юритеди.
Бизим хабаршы