Ден савлыгында кемшилиги бар балаларга тийисли шартлар

Ден савлыгында кемшилиги бар аьдемлер куьни белгиленеектен алдынгы куьнлерде Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ прокуратурасынынъ куллыкшылары сакат балалары бар аьеллерге барганлар эм олардынъ яшав аьллерин тергегенлер.

Ногай районынынъ прокуроры Анварбек Сейтиев оьзи Терекли-Мектеб авылында бир неше аьеллердинъ уьйлеринде болды. Ол сакат балалардынъ уьйде окытув процесси кайтип юретаганын эм турак-яшав шартларын тергеди. Солай ок оларга тийисли социаллык буйымлардынъ толтырылувы эм дарманлар ман канагатланувы акында кызыксынды.
Ногай район прокуратурасы ман ден савлыгында кемшилиги бар балалардынъ ата-аналарына консультативли эм ыхтыярлы ярдам этилди эм оларга тийисли социаллык колтыклавды алув йорыкларын да анълаттылар. Сол йолыгыслар ишинде, бир баладынъ анасыннан курортлы-санаторлы эмленуьв путевкасын алув уьшин ярдам кереги акында аьризе туьсти. Сол аьризе бойынша тергевлер юритиледилер.