Депутатлар халктынъ ялшылары болсын

Быйылгы «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ 30-ншы шилле айындагы 29-ншы номеринде шыккан «Халк депутатлардынъ ялшысы болмасын» деген Магомет-Али Хановтынъ макаласы мага бек ярады. Соны ман байланыста оьз ойымды айтып озбага суьемен.

Бу макалады мен заманга келисли эм маьнели деп санайман, неге десе бир неше юмадан элимизде, республикамызда, сонынъ санында бизим Ногай районымызда ерли самоуправление ваькиллик органларына депутатларды сайлавлар оьткерилеек. Биз, сайлавшылар, бирер аьдемлердинъ непсикор кызыксынувларынынъ пайдасы уьшин тавысларымызды бермеге керек тувылмыз. Район яшавшылары коьптен бери шынты, таза, коьп санлы бузувлар болмаган сайлавлар озгарылганын суьедилер.

Бизде халкымыз бир ерде яшаганнан себеп боьлинуьв тувыл, бирлесуьв борышы болмага тарык. Бизим хасиетлеримиздинъ, коьз карасларымыздынъ, ясларымыздынъ, яшав, билим оьлшемлеримиздинъ туьрлилигине карамастан, бирлигимиз болмага тийисли. Буьгуьн оьз районынынъ, авылынынъ кызыксынувларын шынты кепте яклап болатаган аьдемлер депутат болмага борышлы. Депутат болган аьдем кокыслар ман, бузык йоллар ман, карсы келген ерлерди сатувлар ман, етиспевликлер мен куьреспеге, ялгыз бир район паркын коршалав, авылды коьрклендируьв, ясуьйкен несилди оьрметлев, балалыкты яклав соравлары ман каьр шекпеге керек болады.

Депутатка тек «оьз котырын касыйтаган», оьзи уьшин «оьгиз куьши болган», халкы уьшин десенъ, куьшининъ тек пушы болган аьдемлер сайланмага керек тувыл. Сондай аьдемлер сайланса, бизде йоллар, тротуарлар уьстине байыр туькенлер, салонлар, кафелер курыладылар, аллеяларды куврай басады, керекли инфраструктура бузылады. Аьллер туьрленмеек, эгер бизим авылларга, районга белсенли, билимли, оьз иси уьшин яны авырыйтаган депутатлар келмесе. Халкымыздынъ сайлавлар таза кепте оьтсин деген асыл ниети яшавга шыксын, оьсип келеяткан яс несиллер сондай таза эм намыслы уьлги янында оьз балаларын, районымыздынъ келеектегисин тербиялап оьстирсинлер деген йоравымызды калдырмага суьемиз.

Халк – депутатлардынъ тувыл, депутатлар халктынъ ялшылары болсынлар!

А.Манкаева,
«Ногайский район» МР Хатын-кызлар советининъ председатели.