Дербент каласына- 5000 йыл

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов Дербент каласынынъ тарихи бойынша соравларды ашыклав уьшин тергевшилердинъ ис куьбин туьзуьв мен байланыста тапшырма берген, – деп билдиреди республика етекшисининъ пресс-службасы.
«Дербент – 5000 йыллык кала» деген статусты бу бурынгы каламыз официаллык аьлде алмага керек деген ниети акында Сергей Меликов актуальли соравлар бойынша озгарылган кенъесте билдирген. Ис куьби сырасына региональлик оькиметлерининъ эм парламенттинъ, ДР Миллет политика эм дин соравлары бойынша министерствосынынъ, ДР Маданият министерствосынынъ эм Дербент каласынынъ ваькиллери кирееклер, эм оны Сергей Меликов оьзи басшылаяк.
«РФ Президенти Владимир Путин бизди бу соравда белсенлик пен яклаганы, (сонда Дербент каласынынъ тарихи бойынша аьлемет билимлерин коьрсетип), бизди бу куллыкты басламага борышландырады. Бизге Дербент Россияда бурынгы кала деп аян ашыкланганы акында официаллык аьлде тийисли нормативли оьлшемлерди алмага тийисли», – деген регион етекшиси сол болып озган кенъесте.
Дербент каласына 5000 йыл деп санамага керек деген ойын Владимир Путин быйылдынъ июнь айында Дагестанга ис визити мен келгенде билдирген.
2015-нши йылда Дербент каласынынъ 2000 йыллыгы уьйкен оьлшемли аьлде байрамшыланды. Сонда коьплеген аьлимлер эм тарихшилер сол тарих оьзгерисине разы болмадылар эм, бу кала 3000 йылга уьйкен экенинде каты турып, сол акта армаган куллык озгарувды бардырдылар.