Дианадынъ уьстинлиги

Яслык – ол мыратларга толган, бек ярасык эм куванышлы шак. Аьр бир яс тек оьзининъ келеектегиси тувыл, савлай элимиздинъ келеектегиси акында ойланады эм пайдалы болмага суьеди, сонынъ уьшин билимин де арттырады, шалысады, асыгады.

Калинин авылынынъ С.Капаев атындагы мектебининъ 10-ншы классынынъ окувшысы Диана Кульниязова да дайым излевде, заман ман абытламага шалысувда. Кызалак халкынынъ тарихи мен де кызыксынады. Диана окыган мектебте юритилетаган кружокларда да катнасады. Окувшы кыз туьрли конкурсларда эм шараларда ортакшылык этип, бир неше Сый грамотага тийисли болган. Бу йыл болса Диана Махачкалада озган Дагестан МВД-сынынъ туьзилуьвининъ 100 йыллыгына багысланган Савлайроссиялык окувшылар уьшин ыхтыяр бойынша олимпиадасында катнасып, енъуьвши болды. Ол 1-нши дережели дипломы ман савгаланды. Биз бек суьйинемиз окувшымыз сондай уьстинликке етискенине. Келеекте оннан да уьйкен уьстинликке еткенин йораймыз. Диана, аьперим сага! Окувшы ман бирге онынъ етекшиси Эльмира Аджековады да кутлаймыз эм куллыгында уьйкен уьстинликлер йораймыз. Бизим мектебте сондай шалыскыр окувшылар коьп болсын.
Г.Янгазиева, окытувшы.
Суьвретте: Д.Кульния- зова (онънан солга экинши).