Динлер баска болса да, Кудай бир

Дуныяда туьрли динлерининъ ваькиллери татымлыкта яшайдылар. Солай болмага керек, неге десе аьр бир диннинъ оьз шакырувлары бар, олар бизди татымлыкта яшамага шакырадылар. Сен кайсы Пайхамбарга ынансанъ да, баска динлер эм конфессиялар ваькиллерине сен сыйлык этпеге керексинъ. Ногай районында коьплеген йыллардан бери орыс миллетли инсанлар яшайдылар. Олар оьзининъ кишкей Аталыгы деп бизим Ногай шоьлимизди санайдылар эм районымыздынъ оьрленуьвине уьйкен уьлисин косадылар.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары, орыс миллетли яшавшыларынынъ маьселелери бойынша муниципаллык комиссиясынынъ председатели Баймагомед Амин увылы Ярлыкаповтынъ айтувына коьре, Ногай районында 200-ден артык орыс миллетли яшавшылар бар. Районда оларды коьтергишлев ниет пен коьп куллык этилинеди.

– Кыйынлыкта да, суьйиниште де мусылман эм христианлар аьр заманда бир болмага шалысадылар. Приходской советти Георгий Иванович Тавакалов етекшилейди. Терекли-Мектеб авылдынъ шетинде орыс мезар бар, керек заманда администрация оларга колдан келген ярдамын этеди. Биз Григорий Иванович пен тар байланыс тутамыз, биргелесип баьри соравларды шешемиз, олар да бизге коьмек этедилер, районымыз куьннен-куьнге оьрленсин деген ой бизде ортак, – деп айтады Б.Ярлыкапов.
Ногай районынынъ имамы Мухаммад Атангулов сый ман христианлардынъ акында айтады.

– Ислам бойынша аьр бир аьдемнинъ менлиги, байырлыгы эм намысы коршаланмага керек. Биз православныйлар ман тынышлыкта эм макулласувда яшаймыз. Биз туьрли дин ваькиллер болсак та, юреклеримизде бир ой – савлай дуныяда тынышлык болсын. Биз ясларды терроризмнинъ эм экстремизмнинъ кир ниетли идеологиясыннан сакламага керекпиз. Келеекте биз биргелесип, район мектеблеринде шаралар озгармага ниетленемиз, сол шаралардынъ бас борышы – окувшыларга терроризмнинъ кавыфлыгын анълатув. Тек бирге биз сол маьселелерди шешип болармыз.
Биз яшавшыларды «мусылманларга» эм «мусылманлар тувылга» айырмаймыз. Саваплык фонд «Инсан» орыс миллетли яшавшыларга ярдам этеди. Орыс аьелге мекан алмага коьмек этилген, солай ок фонд коьмеги мен уьйде ярастырув ислери де этилди. Биз келеекте де биргелесип ислеекпиз деп айтаман, – деди имам.

«Бизим динлер баска болса да, Кудай бир» деген шакырув астында яшасак, савлай дуныяда тынышлык болар.

Г.Бекмуратова.