Дослык сезимин беркитип

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ Ногай районыннан шаир, окытувшы, РФ Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы Салимет Майлыбаева, Ставрополь крайынынъ Нефтекум районынан шаир Куруптурсын Мамбетов крайдынъ бир неше авылларында конакта болганлар.

Мунда сыйлы конакларды ерли язувшылар Владимир Бутенко ман Николай Ананьченко йылы карсы алып, баьриси бирге Арзгир муниципаллык округынынъ Родниковское эм Каменная Балка авылларындагы китапханаларында ерли мектеб окувшылары ман йолыгысканлар. Солай ок язувшылар Арзгир эм Петропавловск авыл маданият уьйлеринде де конакта болганлар.
Салимет Майлыбаева ногай халкынынъ аьдетлери акында хабарлаган, ана эм орыс тиллеринде оьз ятлавларын окыган.
Арзгир авыл маданият уьйинде аьлемет адабиат хабарласув болып оьтти.
Йолыгыслар «Поэт поэтке – конак» деген уьйкен адабиат байрамы ман тамамланды. Мунда да ятлавлар окылдылар, Сырт Кавказ халкларынынъ яшавы акында хабарлар айтылдылар. Район маданият уьйининъ оьнер коллективи биювлер бийиди, кешликти юритуьвши поэт Владимир Бутенко оьз йырларын йырлады.
Йолыгыслардынъ ызында дослар йылы аманластылар, балалар язувшылардынъ автографларын алдылар, олар ман бирге суьвретке туьстилер. Язувшыларга Арзгир муниципаллык округынынъ администрациясы атыннан ясларды эстетикалык ягыннан тербиялавы эм халклар ара дослыкты беркитуьви уьшин Разылык хатлар тапшырылды. Сондай Разылык хатка Салимет Майлыбаева да тийисли болды.
М.Юнусов.
Суьвретте: йолыгыс аьсеринде.