ДР Аькимбасы Владимир Васильев: «Дагестанда Тувган Элин саклайтаганларды суьедилер, сыйлайдылар эм баалайдылар!»

Дагестан Аькимбасы Владимир Васильев 2019-ншы йылда йогары аьскер окув ошакларын кутарган эм армаган Дагестанда куллык этпеге деп келген офицерлер-выпускниклер мен йолыгыскан.

Лейтенантларды йыйылганларга ДР бойынша Россия Федерациясынынъ ФСБ-нынъ япсар управлениесининъ начальнигининъ куллыгын юритуьвши Дмитрий Базанкин коьрсетти.
Онынъ айтувы ман, управление ал деп халклар ара терроризмге эм экстремизмге, трансмиллетлик эм трансяпсарлык кыянатлыкка карсылык этуьв, наркотрафиктинъ эм ыхтыярсыз миграциядынъ алдын шалув, материаллык эм маданият байлыкларын, стратегиялык ший малды эм биоресурсларын законсыз аькетуьв яде аькелуьв йолларындагы туьрли коркыстувларга явап беруьв уьшин шаралар коьреди.

«Дагестан япсар управлениеси заьлимдей сырагыларга етискен, борышларды ис бажарымлы эм тыпак коллектив толтырады, бир хыйлы куллыкшылар согыс орденлери эм медальлери мен, уьшеви Россия Федерациясынынъ Баьтири деген йогары ат пан савгаланганлар. Оькинишке, бизде йойымлар да болдылар. 2003-нши йылдынъ 15-нши карагыс айында пограничниклер наряды Руслан Гелаевтинъ бандитлери уйгынлаган капкынга туьскенлер. Оьзлерининъ баьтиршилиги эм уьйкен йигерлиги мен пограничниклер бу бандады тапканлар эм сонъында соны йок эткенлер, ама сонынъ уьшин оларга оьз яшавларын курманламага туьскен. Олардынъ арасында РФ Президентининъ указына коьре Эрлик ордени мен савгаланган рядовой Магомед Гусейнов та бар эди. Буьгуьн бу столдынъ артында офицерлер-выпускниклер арасында онынъ увылы, лейтенант Гамзат Гусейнов та бар. Ол оьзининъ атасынынъ исин армаган бардыраяк. Пограничниклер куллыгы – кыйын эм авыр. Сиз оьзинъизге енъил болмаган йолды сайлагансыз эм оьзине беркитилген межеде элимиздинъ кавыфсызлыгын сенимли кепте канагатлайтаган бек ийги управлениеге туьскенсиз. Сыйлы йолдаслар офицерлер, сизге етимисли куллык этуьвди йорамага суьемен, сиз бу ис аьрекетти сизден де алдын юриткенлердинъ тийисли несили болынъыз. Яхшы йолга!», – деген оьз соьзинде Дмитрий Базанкин.

Лейтенантларга каратылган соьзинде Владимир Васильев ога Тувган Элимиздинъ япсарларын коршалайтаган кеспиди сайлаган яс офицерлер мен йолыгыспага уьйкен куьез экенин билдирген.

«Сизди конаксуьер дагестан еринде республикадынъ савлай халкы атыннан хош коьремен. Дагестанда оьзининъ Тувган Элин саклайта-ганларды суьедилер, сыйлайдылар эм баалайдылар! 1999-ншы йылда халклар ара террористлер бандалары Дагестанга кирмеге шалыскан эдилер, ама оларга карсы тав авылларынынъ, баска муниципаллык образованиелерининъ яшавшылары коьтерилдилер, бандитлерге карсылык этуьв уьшин республикадынъ кырыннан келгенлер де бар эди. Ол сондай авыр заманлар эди, куьш структураларынынъ куллыкшыларына карсы куьн сайын да шапкынлык болатаган эди. Республикалык Иш ислер министерствосынынъ алдында оьз борышын толтырып турган заманда янларын берген 1400 куллыкшылардынъ атлары язылган кайгылы мемориал аллеясы бар. Олардынъ кыйын салувы эм уьйкен эрлиги аркасы ман буьгуьнлерде Дагестанда онъайлы аьруьв аьллер туьзилген, туризм, экономика эм баска туьрли тармакларга оьрленмеге баьри анъсатлыклар да бар. Бизде бек талаплы оьнерли яслар бар. Йыл сайын да коьп дагестанлылар олимпиадаларда, халклар ара эм савлайроссиялык конкурсларында, форумларында енъедилер. Ол зат информатика, математика, маданият эм баска тармакларда коьзге аян илинеди», – деп белгилеген Дагестан Аькимбасы.

Владимир Васильев солай ок дагестан япсар управлениеси туьзилгенли коьп заман оьтпеген болса да, онынъ бек коьп данъклы бетлери бар эм ол оьз баьтирлери мен тийисли кепте оьктемсийди деди.

«Дагестанда сизинъ кавыфлы куллыгынъызды сыйлап биледилер. 2004-нши йылдынъ 26-ншы канътар айында Россия ФСБ-нынъ япсар службасынынъ етекшилерининъ карары ман атаклы дагестан поэти Расул Гамзатовтынъ аты япсарда каравыл юритуьвши кемелердинъ бирисине, солай ок Дагестан Республикасы бойынша Россия ФСБ-нынъ япсар управлениесининъ «Яраг-Казмаляр» деген япсар тергев боьлигине берилген. Сиз патшалык межелердинъ авыр деген кубыла участогында куллык этеексиз, сонда туьзликлерден оьзге тенъиз де, кыйынлы оьтуьвлери болган тавлар да, бир хыйлы заставалар да орынласкан. Сонда турып, сиз ерли властьлер мен бирге ислеексиз. Бир соьзсиз де, сиз закон йорыкларына, командир алдынъызга салган уставка эм борышларга таянып куллык этеексиз. Тек сизинъ янынъызда тав авылларынынъ яшавшылары да бар экенин бир де мутпанъыз. Сиз олар ман эгер дурыс ийги катнасувлар туьзсенъиз, олар сизди аьр дайым да колтыкларлар, сизге ярдам этерлер. Ол зат коьп миллетли Дагестан яшавшылары эм сизинъ, аьскер куллыкшылары арасында анъламлыкты ийгилендирмеге тагы да бир амал болады. Мен сизге оьрленуьвди эм куллыгынъызда уьстинликлерди йорайман!», – деп битирген соьзин Дагестан Аькимбасы.

Дагестан япсар управлениесининъ янъы куллыкшыларына ДР Оькиметининъ Председателининъ орынбасары Рамазан Джафаров та оьз соьзин каратты. Ол патшалык межелердинъ сондай авыр участогында куллык этуьв келеекте ийги сулып болмага эм армаган яшавда ис яктан оьрленуьв уьшин керекпеге болатаганын айтып белгиледи.
«Сиз бек яхшы кеспи аьзирлигин алгансыз деп ойлайман эм алдынъызга салынган борышлар кайдай авыр болганына да карамастан, солардынъ баьрисин де толтырарсыз деп сенемен. Биз сизинъ уьстинликлеринъиз бен оьктемсип тураякпыз», – деп белгилеген Рамазан Джафаров.

Йолыгыстынъ тамамында Дмитрий Базанкин яшавшылар ман пограничниклер арасында йылы аьруьв катнасувлардынъ маьнелигин аян коьрсететаган бир мысал келтирди.
«Муннан эки юма артта заставалардынъ бирисинде Азербайджан Республикасыннан келген япсарды бузувшыды ысламага амал табылды. Ол, элбетте, шпион ша тувыл эди, ама бир неше кере законларды, сонынъ ишинде Россия Федерациясынынъ законларын да бузган. Аьруьв авылдаслык, йолдаслык ис катнасувлары туьзилгеннен себеп, ерли яшавшыдан бу япсар бузувшы акында керекли билдируьв алынган эди. Излестируьв куьби коьрсетилген ерге келген эм баска патшалыктынъ гражданинин еринде ок ыслаган», – деди Дмитрий Базанкин.