ДР Аькимбасы Сергей Меликов: «Эки йигерли эр йигитлер мен йолыгыстым»

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов Украина еринде согыс спецоперациясында катнаскан аьскершилер мен йолыгысты. Онынъ акында республика етекшисининъ телеграм-каналында билдириледи:

– Согыс спецоперациядынъ кайнаскан ериннен кайткан эки йигерли эр йигитлер – Темирлан Абакаров эм Багаудин Алиев пен йолыгыстым. Экевининъ де лейтенант званиелери бар, экеви де согыс спецоперациясында катнасканлар эм оьз сулыбын эм усталыгын кулланув ман аьскерлик борышын йигерлик пен толтырганлар.
Темирлан Ботлих, Чечня эм Кубыла Осетияда согыс урысларында катнаскан.Украина еринде спецоперациясы басланганда, ол бизим элимиздинъ коршалавшыларынынъ алды сыраларында болган эм согыс майданында дагестан аьскершилерининъ ийги касиет белгилерин коьрсеткен. Солай ок Багаудин де дайым да эм баьри ерде – Сирияда да, Украинада да етекшилик пен салынган борышларды уьстинликли толтырып бажарады.
Каты яраланган ман байланыста Россия Коршаланув министерствосынынъ токтасы бойынша олар Буйнакск каласынынъ военкоматында куллык этуьвге киристилер. Онда олар яслар насихатшылары эсабында кыйын салып болаяклар, а олардынъ аьскерлик сулыбы, усталыгы эм Тувган ерине суьйимлиги армаган да Россия онъайлыгына пайдалыгын тийгистеек.
Яслар оьзлери бек тербиялы эм оьзлери уьшин бир зат та тилемейдилер, биз оларды колтыкламай калдырмаспыз – медициналык эм баска керекли коьмек пен олар канагатланар. Сондай йолыгыслардан сонъ аьскершилердинъ реабилитациясы уьшин буьгуьнде айырым орталыгын курув актуальли экенин билемен. Биз парыз борышы эсабында оны ашармыз эм бизим аьскершилердинъ савлыгын беркитуьв уьшин баьри аьллерди туьзермиз. Дагестанда спецоперация ериннен кайткан ясларга, онда аьскерлик борышын толтыратаганларга эм олардынъ аьеллерине Аталыгымыздынъ аьскершилерининъ аьеллер Комитетининъ боьлиги туьзиледи. Аьскершилерди колтыклав акында соравлар мага «Прямая линия» барысында да берилди. Олардынъ биреви де эс каратылмай калмас.
Темирлан эм Багаудин мен байланысымыз дайым тутылаяк, – деп билдиреди республика етекшиси.