ДР савлык саклав министри – Ногай районында

4-нши сары тамбыз айында Дагестан Республикасынынъ савлык саклав министри Джамалудин Гаджиибрагимов Ногай районында конакта болды.

ДР Оькимет ваькилин «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, «Ногайская ЦРБ» ГБУ бас врачы Фаризат Межитова эм онынъ орынбасарлары йолыктылар.

Министр келуьви мен бир йорык Ногай район больницасына барды эм сондагы «кызыл зонада» саьаттен артык болды.

Аьлиги заманда мундагы «кызыл зонада» 57 авырувлы аьдем бар, солардынъ 35-и коронавирус пан, 22-си пневмония ман авырыйды.

Джамалудин Гаджиибрагимов бу куьнлерде район яшавшыларынынъ хыйлысы коронавирус юкпалы маразы эм больница тысындагы пневмония ман авырыйтаганлары уьшин навасызланувын билдирди. Район ЦРБ етекшиси ол зат яшавшылардынъ тыюв шараларын тутпайтаганы ман байланыслы экенин анълатты.

– Байыр уьйлерде эм азбарларда оьткерилетаган оьли мен байланыслы дуасларда, тойларда, мерекели шатлыкларда халктынъ йыйылувы тагы да коьбейип баслаган, сондай шараларда 100-ден артык аьдемлер йыйыладылар. Ызгы заманларда тойлар Ставрополь крайынынъ Нефтекум районынынъ ювыктагы Абрам-Тоьбе, Махмуд-Мектеб ногай авылларындагы яхшылык залларында оьткериледилер. Соны ман бирге бу аталган авылларда да авырыганлар саны артып барады, – деген министрге Фаризат Межитова.
Бас врачтынъ соьзлерине коьре, коронавирус юкпалы маразынынъ оьлшемининъ йогары оьсуьвин бир ягыннан бу авырувды айырып белгилев иси ийгиленуьви, Ногай ЦРБ медиклерининъ уйгынлы кепте куллык этуьви мен анълатпага болады. Кавыфлы туьркиминдеги авырувлы аьдемлер – covid-19 юкпалы маразы ман авырыйтаганлар ман бирге болганлар, ОРВИ мен авырыганлар эм эт кызувы коьтерилгенлер заманы ман тергевди оьтедилер эм олардынъ не мен авырыганлары токтастырылады.

Савлык саклав министри Ногай ЦРБ коллективининъ куллыгына аьруьв белгисин берди, солай ок врачларга эм медиклерге оьз борышларын сапатлы толтырганлары уьшин разылык билдирди.

– Мен алдын да бир неше кере белгилегенмен эм эндиги де белгилегим келеди: Ногай ЦРБ бас врачы Фаризат Межитова ийги уйгынлавшы хасиетин эм йогары кеспи аьзирлигин коьрсетип куллык этеди. Онынъ белсенлиги, солай ок коллективтинъ аьрекети мен Ногай районында вируслы юкпалы авырувлардынъ йолын заьлимдей бувмага амал табылды. Мине буьгуьн мен «кызыл зонада» яткан авырувлылардан олардынъ савлыгынынъ аьллери, медиклер коллективи оларды калай эмлейтаганы акында сораган эдим. Авырувлылар врачларга оьз разылыкларын билдирдилер, олар солай ок эмленуьв яктан керекли затлар ман канагатланувы да аьруьв экенин айттылар, – деп белгиледи министр.
Ол соны ман бирге Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджековка медиклер уьшин коршалав кийимлерин алганы, район больницасынынъ инфекционлык боьлигине кислород йиберуьвди онълаганы уьшин разылыгын билдирди.

Йолыгыс аьсеринде Ногай ЦРБ-ге компьютер томографы керегетаганы акында сорав да коьтерилди. Бу медициналык алатынынъ йоклыгы айлак та Ногай районы еринде коронавирус юкпалы маразы оьршиген заманда сезилди. Мухтарбий Аджеков Ногай район администрациясы меценатлар ярдамы ман томографты орынластырув уьшин керекли мекан курмага аьзир экенин билдирди. Министр район яшавшыларына аьлиги заманга келисли ден савлыкты тергев алатлары кереги мен макул болды эм томографты ерлестируьв уьшин тийисли мекан курылган сонъ, бу соравга кайтпага болатаганын билдирди.

Ногай районында 1-нши коькек айыннан алып 31-нши шилле айына дейим баьриси 473 аьдем авырыганы эсапка алынган. Солардынъ ишинде covid-19 маразы ман 274 аьдем эм больница тысындагы пневмония ман 199 аьдем авырыган. Белгиленген заман кесегинде район еринде пневмония ман авырыган 70 ясындагы бир аьдем эм коронавирус юкпалы маразы ман авырыган эки аьдем оьлген.

Быйылдынъ 1-нши коькек айыннан баслап районга баска регионлардан 2500 аьдемлер келгенлер.