ЕГЭ сырагылары бойынша эсап берилди

«Ногайский район» МР администрациясынынъ кезекли аппарат йыйынынынъ катнасувшылары бу юма «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв боьлиги» МКУ начальниги Алтын Агаспаровадынъ район мектеблери бойынша быйылгы ЕГЭ сырагылары акында эсап беруьвин тынъладылар.

Йыйынды «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов ийги хабар ман баслады. Онынъ айтувы ман, Орта-Тоьбе авыл мектебининъ директоры Сапият Межитова быйылгы «РФ ийги етекшилери» деген Савлайроссиялык ашык конкурсында енъуьвши деп белгиленген. Сонынъ сырагысында ога конкурстынъ енъуьвшиси акында дипломын, сертификатын эм шайытламасын Б.Ярлыкапов шатлыклы аьлде тапшырды. Ол оны сондай йогары уьстинлиги мен кутлады эм армаганда уьйкен етимислерди йорады. Кутлав соьзин солай ок район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева да айтты.

Алтын Агаспаровадынъ соьзи мен, быйылгы ЕГЭ сынавларында районнынъ 12 орта мектеблерининъ 11-нши классларынынъ 94 выпускниклериннен 62-си ортакшылык этти. Быйыл баьри де выпускниклер аттестатлар алдылар.

«Орыс тили бойынша ортак патшалык сынавда баьри де 62 выпускниклер катнасканлар. Район бойынша билим дережеси 95 процентке, сапаты – 79 процентке, орта тест баллар оьлшеми – 71,6 процентке етискен. Биринши кере районда ЕГЭ басланганнан бери орыс тилиннен соны 100 баллга Терекли-Мектеб авылдынъ А.Джанибеков атындагы орта мектебининъ выпускниги Алтынбийке Боранова берген (окытувшысы Б.Шинмурзаева). Район мектеблерининъ 25 выпускниклери орыс тили бойынша йогары баллар алганлар. Бу окув сабагыннан энъ киши басамакты район мектеблерининъ уьш выпускниклери оьтип болмаганлар», – деди А.Агаспарова.

Коьп йыллардан бери район выпускниклери сайлам сынавлары арасыннан обществознание окув сабагын сайлайдылар. Быйыл да 30 выпускник- лер обществознание бойынша ЕГЭ бердилер. Район бойынша билим дережеси 66,6 процентке, билим сапаты – 43 процентке, ортак тест баллар оьлшеми – 49,4 процентке етискен. Обществознание бойынша энъ киши билим басамагын районда 10 выпускник оьтпеген.

2019-ншы йыл ман 2020-ншы йылдагы ЕГЭ сырагыларын тенълестиргенде, орта тест баллар оьлшеми орыс тили бойынша 9,2 процентке, химия бойынша – 4,5 процентке эм англис тили бойынша – 9,6 процентке оьскени белгиленген. Болса да выпускниклердинъ аьзирленуьв тамамлары тоьменлеген: профильли математика бойынша – 12,5 процентке, тарих бойынша – 3,4 процентке, информатика бойынша – 5 процентке эм физика бойынша – 15,5 процентке. Обществознание мен биология окув сабаклары бойынша да сырагылар сол ок оьлшеминде тоьменлеген.

– Элбетте, 4-нши шерикте дистанционлы окув кебине коьшуьв, ЕГЭ сынавларынынъ заман болжалларынынъ токтавсыз туьрленуьви, оннан сонъ шилле айында сынавлар заманындагы иссилик, кабинетлер ишиндеги туншыклык, Роспотребнадзордынъ каты йорыклары ЕГЭ сырагыларына оьз иркуьвлерин этпей болмады. Болса да, сога карамастан, биз бу ис борышымызды толтырдык, уьстинликлер де бар, – деп белгиледи район билимлендируьв боьлигининъ етекшиси.

А.Агаспарова район окытувшылар коллективлерине патшалык тамамлав аттестациясынынъ коьрсетимлерин ийгилендируьв бойынша кенъеслерин айтты.

Бизим хабаршы.