Енъиллик тувдырады

Ден савлыгында кемшилиги бар эм ясуьйкен гражданларды карайтаган аьдемлерге берилетаган акшады алув эм туьзетуьв йорыкларында туьрленислер болганлар. Сол туьрленислер, Россия Федерациясынынъ Оькиметининъ 2021-нши йылдынъ увыт айынынъ 27-нши куьнинде кабыл этилинип алынган, 278-нши номерли токтасына коьре, киритилгенлер. Бу йогарыда белгиленген акша ден савлыгында кемшилиги бар, биринши куьп сакатларды, ясуьйкенлерди (80 ясына толган), баска ис аьрекети йок, карайтаган аьдемлерге тоьленеди.

Эндигиден армаган сол белгиленген акша тоьленеектен алдын, сол акшады беретаган орган – пенсионлык фонды оьзи тийисли органлардан керекли билдируьвлер алады. Биринши куьп сакатларды, ясуьйкенлерди карайтаган аьдемлерге, белгиленген акшады алар уьшин, ислемейтаганы яде пенсия алмайтаганы акында билдирген документ керекпейди.
А.Дильманбетов,
Ногай районы бойынша прокурордынъ орынбасары юстиция маслагатшысы.