Енъуьвге сенимди беркитти

Савлай элимизде Россия яшавшылары патшалыгымыздынъ етекшиси Владимир Путиннинъ Санкт-Петербургта озган халклар ара экономикалык форумынынъ пленарлы кенъесинде шыгып соьйлеви акында ийги яктан айтадылар. «Шоьл тавысы» республикалык газетасы оьз экспертине ойын айтпага тилек салды. Ногай район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов билдиргенлей, ога Владимир Путиннинъ шыгып соьйлевинде элимиздинъ осал канагатланган яшавшыларына келеекте социаллык яктан коьтергишлев бойынша этилинеек деп айтылган амаллар, турак уьйлер, йоллар эм баска инфраструктуралы объектлер салув бойынша ислерди парызлы толтырмага ойы эм мырады бек яраган.
– Оьзек те, бизди патшалык етекшисининъ халклар ара катнасларга белги беруьви де тынышсызландыратаган эди. Куьнбатар эллери мен катнаслар эм Украина тоьгерегиндеги аьл. Боьтен де меним танысларыма Владимир Путиннинъ Киевте неонацизмди коьтергишлеп турган США-га эм онынъ сателлитлерине каратып каты кепте айткан соьзлери ярады. Солай ок бизим аьскерлер макталган «леопардларды» эм «бредли» бронемашиналарды йок этип турганы, сонынъда белки эм Ф-16 самолетларды да утильге йибермеге болаягы акында онынь билдируьви. Бек суьйиндиреди эм согыс спецоперациясы тез арада бизим енъуьв мен тамамланаягына сендиреди элимиздинъ президентининъ РФ Савытлы куьшлерининъ Куьнбатар эллерининъ биргелесине карсы турувында айырым маьнели орынды тутатаганына терен ынанувы. Мен болсам Ногай районынынъ баьри яшавшыларынынъ атыннан согыс спецоперациясында катнасып турган ердеслеримизге, солай ок баьри Россияды коршалавшыларга тез арада Енъуьв мен аман-эсен уьйлерине кайтканын йорайман, – деп тамамлады оьз соьзин Эльмурза Суюнович Саитов.
Э.Кожаева.