Енъуьвшилер белгиленди

Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында навруз айынынъ басында регионлар ара эркин куьрес бойынша Уллы Аталык согысынынъ ветераны Оразмамбет Койлакаевтинъ эстелигине багысланган турнир оьтти. Ярысларда ДР Ногай, Тарумов, Кизляр, Бабаюрт, Хасавюрт районларыннан, Ставрополь крайыннан, Карашай-Шеркеш эм Кабарты-Балкар республикаларыннан 2005-нши йыл эм сонъ тувган спортсменлер катнастылар.
Бизим районнан 10 спортсменлер алтын медальлерининъ эм чемпион белбавларынынъ иелери болдылар – Мухаммад Наврузов, Ваис Аблезов, Умар Адиев, Абдулвахид Азимов, Алим Шандаков, Муслим Кидирниязов, Казманбет Батыров, Нурлан Кидирниязов, Махмуд Акмурзаев, Казмухамбет Аблезов. Бу кеделер Терекли-Мектеб авылында эркин куьрес бойынша секциясына юредилер, тренери – Азамат Кокоев. Баска регионлардан келген Малик Гадиев (КБР) эм Исмаил Байрамалиев (Ставрополь крайы) баргылы орынларга тийисли болдылар. Баьри енъуьвшилерге де акшалай баргылар эм савкатлар тапшырдылар. Солай ок 3 спортсменлер «Энъ де ийги техника уьшин» эм «Енъуьвге ымтылысы уьшин» велосипедлер мен савгаландылар.
Сондай турнирлер регионлар ара катнасты беркитедилер эм спорттынъ маьнесин коьтередилер.
Бизим хабаршы
Суьвретте: турнирдинъ енъуьвшилери