Енъуьвши болдылар

Янъы Уренгой каласындагы ясларымыз кала, округ бойынша оьтетаган туьрли ярысларында, байрамларында эм сондай баска туьрли шараларында катнасып, енъуьвши орынларына тийисли болып, оьз халкынынъ атын баска халклар арасында айттыртып келедилер.

Уьстимиздеги йылдынъ кырк кийик айыннан алып карагыс айына дейим Ямало-Ненецкий автоном округынынъ Янъы Уренгой каласында миллет ямагат биригуьвлер ваькиллери VI Спартакиадасында ортакшылык эттилер. Ярыста «Ногай Эл», «Союз армян, «Башкирская диаспора» эм сондай баска командалары каныгыслы футбол, дартс, кроссфит, теннис, спорттынъ атыс кеби бойынша енъуьв уьшин каныгыслы айкастылар.
Бегали Койлакаевтинъ етекшилиги мен «Ногай Эл» командасы оьз тизиминде Ренат Эдильбаевтинъ, Агали эм Бегали Койлакаевлердинъ катнасувы ман ярыслардынъ тамамлары бойынша енъуьвши болып шыктылар.
Ямало-Ненецкий автоном округы бойынша аьрекет этетаган «Ногай Эл» ногай ямагатлык организациясын ак юректен кутлаймыз, келеекте де ога коьп етимислерди, енъуьвлерди йораймыз.
Суьвретте: Янъы Уренгой каласында оьткен VI спартакиадасынынъ катнасувшылары.