Енъуьв мен кайтувга косымын эттилер

Янъыларда Кизляр районынынъ эм Кизляр каласынынъ яшавшыларынынъ атыннан согыс спецоперация юрген ерде катнасканларга УАЗ автокоьлиги йиберилди. Автокоьлигин йиберуьвинде Кизляр районынынъ аькимбасы А.Микиров, Кизляр кала аькимбасы А.Шувалов, военный комиссары куллыгын кесек заманга толтырувшы Р.Курамагомедов, Госдумадынъ депутаты А.Гаджиевтинъ коьмекшиси А.Кебедов, Дагестан бойынша «Бессмертный полк онлайн» деген волонтерлар етекшиси Э.Кадиев эм сондай баскалар ортакшылык эттилер. «УАЗ коьлиги ясларымызга согыс борышларын етимисли толтырмага ярдамласаягына бек сенемиз. Оларга Енъуьв мен тез арада кайтканларын йораймыз», – деди Кизляр районынынъ аькимбасы. Ол районнынъ баьри яшавшыларына да автокоьликти алувда йыйган акша амаллары уьшин разылыгын билдирди. УАЗ «Хантер» коьлиги мобилизация басланган куьнлеринде согыс оьзгерислери юрген ерге оьз эрки мен йол алган согыс спецоперациясынынъ катнасувшысы Кизляр районынынъ яшавшысы ман еткерилеек. Военный комиссары куллыгын кесек заманга толтырувшы Р.Курамагомедовтынъ баславы ман озгарылган саваплык акциясы Дагестан Республикасынынъ военный комиссары ман келисилген эм Кизляр район эм Кизляр каласынынъ етекшилиги мен коьтергишленген эди.