Енъуьв мен уьйге кайтсынлар

Аьскерши деген ат аьр заманда да сыйлы болган. Аталыкты саклав кесписин сайлаган инсанлардынъ кардаш-тувганлары олар ман оьктемсийдилер. Тувган Элин коршалавшылар анълайдылар, олардынъ артында – мынълаган тынышлы яшавшылар, солардынъ кавыфсызлыгын канагатлав уьшин олар яваплылык тутадылар. Яваплылык тутув деген йигерли, каты болув, кыйынлыклардан коркпай, алдыга барув.

Ибрагим Ислам увылы Нургишиев буьгуьнлерде Украина еринде оьтип турган специальли согыс операциясында катнасатаган контрактлы аьскерлер боьлигинде ислейди. Ети йыл ол Аталыгына куллык этеди, коьплеген кыйынлыклардан, сынавлардан оьтти аьскерши, юрегиннен согыс дослыкты эм аьскерлик исининъ авырлыгын да оьткерди. Ислам-агасынынъ коьрими Абдул-Муслим Зейнулла увылы Нургишиевка контрактлы аьскерлерге бармага оьз себеплигин этти. Буьгуьнлерде агалы-инили Нургишиевлер бир боьликте куллык этедилер.


Ибрагим Терекли-Мектебте тувып-оьскен. Ерли мектебти битирип, ол СКФУ окув ошагына туьседи эм «таможенный исининъ специалисти» деген кеспиди байырлайды. Сонъында яс 205-нши айырым казак мотострелковый бригадасына контрактлы службасына туьседи. Аьлиги заманда сержант Ибрагим Нургишиев взвод командирининъ орынбасары болып куллык этеди. Абдулмуслим Нургишиев Карагас авылында тувган, ол тамада механик-водитель болып ислейди, аьскер дережеси – рядовой. Экеви бир боьликте куллык эткени кашан да ийги, янында ювык аьдем болса, баьри кыйынлыкларды оьтпеге тынышлы болады. Ибрагим инисине тирев эм коьрим, керек ерде уьйретеди эм коршалайды. Абдул-Муслим аьскерлик исинде эки йылдан бери.
Ибрагим коьп соьйлемеге суьймейди, оьзден яс олар аьдетиндеги куллыкты этемиз деп санайды, неге десе сол зат – аьр бир эр кисидинъ борышы. Яслар биринши куьннен алып Атылыкты коршалавда турадылар, берилген борышларды толтырадылар, мобилизация ман келген ясларды согыс исине уьйретедилер.
– Биз Аталыкты саклаймыз, сол бизге киели борыш болады. Бизим таза аспанга, тынышлы эм тыныклы куьнлерге эм туьнлерге, бойсынмаслыгымызга ие болмага суьйгенлерди йойытпага керекпиз. Биз Енъуьв мен уьйге кайтармыз, бизим исимиз онъ. Россия Президенти Владимир Путин айтканлай, бизим артымызда – Россия, биз элимизди корламага биревге де ыхтыяр бермеекпиз, – деп катырып айтады Ислам Нургишиев.
Биз де коршалавшыларымызга сенемиз эм уьйге кайтканын куьтемиз.
Г.Абдулакимова,
Россия Журналистлер союзынынъ агзасы. Суьвретте: И.Нургишиев; А.Нургишиев.