Ердесимиз енъуьвши болды

Ердесимиз, ногай кызымыз, Н.И.Пирогов атындагы Россия миллет тергев медициналык университетининъ педиатрия боьлигининъ 4-нши курсынынъ студенти Кульсим Аджиева «Н.И.Пирогов атындагы РНИМУ сылувы» деген сыйлы атынынъ иеси болды. Навруз айынынъ 7-нши куьнинде Россия миллет тергев медициналык университетинде «РНИМУ сылувы» деген ярасыклык, оьнерлер ярысынынъ финалы оьтти. Онда аьр бир ярыс катнасувшысы этикет мектебин, фото-имидж, стилист, актер усталыгынынъ мектебин оьтти.
«РНИМУ сылувы» аьр йыл сайын оьтетаган йогары окув ошагынынъ студентлери арасында ярасыклыларды, талаплыларды айырган ярысы болады. Ярыс катнасувшылары сайлав, яратувшылык, ярты финал, финал кезеклерин оьттилер. Сол сыйлы атын алув ниетте алты кызлар сынастылар, ама шарадынъ акылбалык тоьрешилери алты оьнерли, ярасык, артистлик сапатлары болган катнасувшылардан енъуьвши этип бизим ногай кызымыз, ердесимиз Кульсим Аджиевады сайлады. Студентлер ара ердеслик союзынынъ белсенли катнасувшысы Кульсим Аджиева ярыста оьзин эм оьз ногай халкын коьрсетип, тоьрешилердинъ эсин каратты.
Ярыс енъуьвшиси Кульсим Аджиева Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында Алимхан эм Мархабадынъ татым аьелинде тувып-оьскен. Аджиевлердинъ аьелинде уьш аьвлетлери Залимхан, Кульсим эм кенжепайы Айханум оьсип келедилер. Кульсим Терекли-Мектебтинъ Кадрия атындагы орта мектебинде етимисли окувшыларынынъ бириси болган. Бала шагыннан алып педиатр болаякпан деген мырады кызды Москва каласына аькелди. Буьгуьнлерде Кульсим сол йогары окув ошагынынъ ийги окыйтаган студентлерининъ бириси болады. Баска болып, ол университеттинъ ямагат яшавында белсенли катнасып келеди. Университет бойынша Ногай ердеслик союзынынъ председателининъ орынбасары, студентлер ердеслиги бойынша союзынынъ ис куьбининъ агзасы болады. Солай болып, Кульсим социаллык тармагында «Байрам» эм ногай ердеслигининъ бетлерин етимисли юритеди. Оьзининъ ярыста катнасувы акында Кульсим Аджиева булай деп хабарлайды. – «РНИМУ сылувы» – бизим университетимизде йыл сайын оьтетаган ярыс. Оьткен йылдынъ коькек айынынъ ишинде ярыстынъ ийги катнасувшылары сайландылар, (Бу йол олардынъ саны алты кыз эди). Айтпага, видео-визитка, яратувшылык номери, халатларда эм коьйлеклерде дефиле, куьп биюви, кенъесуьвлери бир йыл ишинде аьзирлендилер. Навруз айынынъ 7-нши куьнинде ярыс оьтти, «РНИМУ сылувы» эм «Энъ ийги демевлик» деген номинацияларынынъ экевинде де мен енъуьвши болып шыктым. Мага 25 ногайларыннан туьзилген демевлик куьбим де енъуьвимде уьйкен ярдамын этти. Ярыстынъ енъуьвшиси болып шыгувым мага Федераллык оьлшемдеги медициналык ямагатынынъ шарасында, айтпага, Медиклердинъ V савлайроссиялык балында дебютант болып катнаспага амал берди. 2022-нши йылдынъ навруз айынынъ 19-ншы куьнинде Москва каласында саваплык негизинде «Байрам» деген ногай биюв студиясы ашылган эди. Мен онынъ 8 кыздан туьзилген негизли тизимине киремен. Сол кызлар ман биз «РНИМУ сылувы» ярысында ногай биювин оьнерли бийип коьрсеттик, – дейди ол.
Енъуьвши ногай кызымыз Кульсим Аджиевады ярыста етискен енъуьви мен ак юректен кутлайман, келеекте де ога тек алдыда болып келуьвди, окувында бийик уьстинликлерди сагынаман.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шара енъуьвшиси Кульсим Аджиева.