Ердеслеримиз эстелигин оьмирлетуьв ниетте

Уьстимиздеги йылдынъ 21- нши куьнинде Эскеруьв эм кайгырув куьнине рас барып, Кизляр районынынъ еринде аьскершилик борышын толтырувда ян берген согыс спецоперация катнасувшылары, район яшавшыларынынъ атлары ман мемориаллык такталарынынъ ашылувы оьтти. Эстелик такталары аьскершилер тувып оьскен уьйлерине салынды. Район аькимбасы Аким Микировтынъ тапшырувы ман мемориаллык такталарынынъ ашылувы бойынша администрация ваькиллери Огузер, Новокрестьяновское, Жданово атындагы авылларында болдылар. Аьскершилердинъ кардаш-тувганларына демевлик этип Яшавшыларды социаллык ягыннан коршалав управлениесининъ, Яшавшыларды социаллык ягыннан канагатлав орталыгынынъ куллыкшылары, мектеб етекшилеви, окытувшылар, окувшылар, авылдаслар, авыл яшавшылар, кесек заманга тыншаювда болган СВО катнасувшылар келген эдилер. Шарага йыйылганлар ян берген йигитлеримиз акында эскеруьвлери мен боьлистилер. Баьри ян берген аьскершилери де аьскершилик борышын толтырувда йигитлерше ян бергенлери эм баьтирлиги уьшин орден эм медальлерге тийисли болганы акында белгиледилер. Янлары курман болган йигитлерин бир такыйка уьндемев турув ман эскердилер. Ян берген яслардынъ кардаш-тувганлары район етекшилевине, оьз авыл яшавшыларына олардынъ аьеллери акында каьр шеккени уьшин, катнасувшыларынынъ аьскерши ювыкларынынъ эстелигине эс этуьвине разылыгын билдирдилер.
Белгилеп оьтейик, оннан бираз алдын согыс спецоперациясынынъ ян берген катнасувшыларынынъ эстелигин оьмирлетуьв ниетте шаралар Уллы Аталык согысында Енъуьвдинъ 78 йыллыгын байрамшылавы ман байланыста оьткен эдилер. Солай болып, мемориаллык такталары Крайновка, Черняевка, Тушиловка, Кардоновка, Первомайское, Южное эм сондай баска авылларында салынганлар.