Ерлерин тазалап баслаганлар

Янъыларда Ногай районына Дагестан Республикасы бойынша «Россельхознадзор» управлениесининъ комиссиясы Сылув-Тоьбе авыл яшавшыларынынъ район эгин кырларында целлофан пленкалары йыйналмайтаганы акында язган хаты бойынша келген.

Комиссия агзалары районнынъ авыл ерлеринде болганлар эм аянланган фактлар бойынша ерли муниципаллык образованиелер аькимбасларына тийисли коьрсетуьвлерин эткенлер. Соны ман байланыста оьткен куьнлерде Орта-Тоьбе авыл ерлериндеги целлофан пленкалары йыйылмаган эгин кырлары тазаланып басланганы акында хабар келди. Сол ислерди суьв- ретлери де аян шайытлайдылар. Бу хабар бойынша биз «сельсовет Ортатюбинский» СП МО аькимбасы Алавдин Карагулов пан байланыстык эм туьскен информациядынъ дурыс экенин беркиттик. Авыл етекшисининъ айтувына коьре, буьгуьнлерде пленкалардан 15-20 гектар ер майданлары тазаланган. Бу маьнели куллыклар эндиги де бардырылады. Ерлерди тазалав ислерин баьрисиннен де алдын авыл арендаторлары, агалы-инили Сабир эм Камиль Абубекеровлар баслаганлар.
Олардынъ ийги коьримин солай ок баска ер иелери, район ериндеги баьри авыл яшавшылары да колтыклар деп сеним этемиз.
М.Юнусов.
Суьвретте: эгин ерлерден йыйналган целлофан пленкалары.