Ер берекетин коьрсетееклер

«2020-ншы йылдынъ алтын куьзи» деген XXII Россия бойынша агропромышленный выставкасында Дагестан атыннан 20 предприятиелери ортакшылык этееклер. Выставка бу йылдынъ казан айынынъ 7-нши куьниннен алып 10-ншы куьнине дейим Авыл хозяйство эм асыллав промышленность куллыкшылар куьнине багысланып озгарылаяк. Бу йыл шара онлайн кебинде оьтеек. Каравшылар золотаяосень2020.рф. айырым исленген интернет-платформасында выставка ман танысаяклар.

Баска болып «2020-ншы йылдынъ алтын куьзи» деген выставкасы бойынша дистанционлык кебинде уьйкен программасы да аьзирленип оьтеек. Программа бойынша аьдетке кирген авыл хозяйство эм асыллав промышленностининъ ийги аьрекетшилерине Сый грамоталары тапшырылаяклар.
Бу йыл Дагестан Республикамыздынъ 20 алдышы предприятиелери выставкага Дагестаннынъ кой, уьйкен мал этлерин, дуьги, колбаса, урбеч, тавдагы оьленлерден аьзирленген шай эм сондай баска затларын салаяклар. Регионымыз Россия бойынша агропромышленный выставкада коьптен катнасып келеди. Республикамыздынъ предприятиелери коьплеген савгалар иелери боладылар.