Ер емисин берер сога ийилип ислегенге

Язлыктынь келуьви мен бирге элимиздинь, республикамыздынъ, сонынъ санында Ногай районынынь эгиншилери аьдетке коьре язлык-кыр куллыкларына урынадылар. Буьгуьнлерде сол ислер аьрекетли аьлде юритиледилер.

Айтпага, былтыр куьзде быйылгы йылдынъ онъысы уьшин Ногай районында 9100 гектар ерлерде куьзлик бийдайы шашылган. Биздеги кургаклы ава аьллерине келисли «Петровчанка», «Таня», «Алексеич», «Иридас», «Чорнява» сортлы бийдай урлыклары топыракка киргистилген.
2023-нши йылда район бойынша язлык-кыр куллыклары сырагысында 3500 гектарда язлык арпа, 500 гектарда сулы, 168 гектарда ералма, 311 гектарда ясылшалар, 2800 гектарда бакша культуралары, 3700 гектарда бирйыллык, 1000 гектарда коьпйыллык оьленлер, баьриси язлык культуралары 11979 гектарда шашылмага каралады.
Буьгуьнлерде район эгин кырларындагы 1230 гектарда язлык арпа, 480 гектарда сулы, 340 гектарда коьп- йыллык оьленлер, 40 гектарда ашык топырактагы ясылшалар, сонынъ ишинде соган 30 гектарда, шувылдыр 10 гектарда шашылган. Баьриси 1-нши апрельге 2130 гектар майданларда язлык культуралары эгилген.
Оннан баскалай, быйыл язлык айларында «Лашын» эгинши-фермер хозяйствосынынь (басшысы М.Карамурзаев) 50 гектардагы эгин майданларында мамык (25 гектар – богар ерде, 25 гектар – тамшы йорыгы ман сувгарылатаган ерлерде) шашылмага каралады. Солай ок, «Камиль» КФХ (басшысы С.Отекаев) ерлериндеги 70 гектарда соган эгилеек.
Соны ман бирге быйыл район бойынша 10 фермер хозяйстволары 283 гектардагы ашык топыракка ясылшалар шашпага онъланадылар. Былтыр ясылшалар тек 28 гектарда шашылган эди.
Бизим хабаршы.