Ер юзинде тынышлык болса экен

Ногай халкынынъ болувынынъ, оьрленуьвининъ тарих тамырлары айлак узакка кетедилер. Бизим халкымыздынъ уллы куваты акында туьрли йылларда коьплеген аьлимлер язганлар, эм бу куьнлерге дейим де язылып турады. Айтылган баьтирлеримиздинъ акында таварыхлар несилден-несилге берилип, оьмирлер бойынша айтылып келедилер.
Бу куьнлерде де бизим йигитлер согыс спецоперациясы озатаган япсарларды коршалавда катнасадылар. Сонда катнасатаганлардынъ бириси – ердесимиз Эльдар Аджибаев.
Эльдар, ата йолын кувып, аьскерши кесписин сайлаган. Айтпага, бизим миллетимизде асабалык пан байланыслы коьп ийги соьзлер бар – «Атадан коьрген – ок йонар, анадан коьрген – тон пишер» дегенге усап, коьплеген йигитлеримиз оьзлерининъ тайпа-тамырынынъ бар аьдетлерининъ негизинде тербияланып келедилер. Эльдардынъ уьйкен атайы (атайынынъ атасы Абдулмежит) Уллы Аталык согысында йигитлерше ян берген, оьзининъ атасы Руслан коьплеген йыллар Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ ерли аьскер боьлигинде ис аьрекетин бардырып келди. Солар – Эльдарга уьйкен коьрим, эм кеспи сайлавда йолбасшы болды деп айтпага боламыз.
Эльдар, А-Х. Джанибеков атындагы орта мектебин окып битиргеннен сонъ, республикамыздынъ бас каласы Махачкалада – автодорожный колледжди, сонъ йогары окув отанында окып кеспи алган. Кеспи алганнан сонъ, Эльдар Эли алдында эр борышын Калининград областинде толтырды. Ол кызмет кылган аьскер боьлиги ясыртын ислерди бардыратаган боьлик эди. Эльдардынъ сол йылларда толтырган ис аьрекети бек яваплы эди. Ол оьзине тапшырылган ис аьрекетти йогары дережеде эткен эм етекшилери ягыннан тек мактавга тийисли болып келген.
Эли алдында эр борышын толтырганнан сонъ, Эльдар тувган ерине кайтып, атасы Руслан ислейтаган аьскер боьлигинде ислеп баслады. Ис аьрекети басланган йылларында, ога атасы ийги насихатшы эм коьмекши де болды.Эльдар оьзи де бек йигерли эм сайлаган исин суьетаган йигит болады, тапшырылган борышын кайсы ерде де уьйкен яваплылык пан толтырып болатаган куллыкшы.
Аьли ис борышына коьре, Эльдар Луганск областининъ япсарларын коршалавда катнасады. Онынъ ис борышы – Россия Федерациясынынъ ава кенълигининъ тынышлыгын саклав.
– Бу куьнлерде толтыратаган ис аьрекетим енъиллерден тувыл, кайсы яктан да кавыфлык келип калмага болады. Мен оьз ягымнан баьри куьшимди де енъуьв уьшин салаякпан. Уьйкен атайымнынъ Уллы Аталык согысында эткени, онынъ алган омырав белгилери мага уьйкен оьктемлик эм коьрим болады. Мен де онынъ оьрметин ерге туьсирмеске бек шалысаман, – дейди Эльдар Аджибаев.
Эльдар Россия Федерациясынынъ коршалав министерствосынынъ буйырыгы ман «За воинскую доблесть» медали мен савгаланган. Биз ога сол савга ызгы болмасын, оннан да коьплеген савгалар коькирегинъде яркырасын деген йоравымызды этемиз.
Энъ де баслап, сол согыс спецоперациясында катнасатаган ясларымызга тоьбеде таза аспанды, тынышлы яшавдынъ келгенин йораймыз.
Г.Курганова.
Суьвретте: Э.Аджибаев