Етекшидинъ ийги сапатларын оьзине йыйып билген

Яшавда эндигиси болып озган, оьткен заманга кеткен коьп оьзгерислер, туьрли ислер аьр дайым да сол кеткен заманнынъ ызларына коьре коьзге илинедилер. Буьгуьнлерде бизим арамыздан тайган аьдемлер болса эсте дайым да оьзлерининъ тири келпети мен сакланадылар.

Бизим тенъимиз, досымыз, бирге ислеген йолдасымыз Казмагомед Янбулатов ахырет дуныяга кеткенли коьп заман болмайды. Сонынъ уьшин де онынъ акында юрек авырувсыз язув эм айтув енъил тувыл. Бирер аьдемлер мага онынъ акында эскеруьвлер язсанъыз аьруьв болар эди деп тилек пен келгенлер. Болса да, ондай затлар буйым бойынша этилинмейди. Мага коьре, онынъ акында тек дос эм бирге ислеген йолдас кебинде де тувыл, ама Ногай районын 20 йылга ювык заман етекшилеген басшы кебинде ийги этип язув уьшин аьли де бир кесек заман оьтпеге тийисли.
Биз оны ман бир команда сырасында заьлимдей ислерге толы йолды оьткенмиз, социал-экономикалык, политикалык тармакларында кызыклы проектлерди яшавга шыгарганмыз. Бу ис орынында ол оьзин тек район етекшиси этип сезбеген. Ол баьри ногайлардынъ бактысы акында да янын авырткан эм кенъ оьлшемли миллет проектлерди яшавга шыгарувга белсенли урынган.


Бир талай заман оьтип, тийисли вакыт келгенде, биз онынъ яшав йолынынъ кайбир кесеклери акыл уьйретуьвши дерислери болган шаклары акында ойымызды айтармыз.
Онынъ атасы яшавдан эрте тайып, ога оьз анасына яшавда яслай бас тиреви болмага эм оьзининъ уьйкен татым аьелин басшыламага туьскен. Авыл хозяйство специалистининъ билимин алып, Совет Аьскер сырасында эр борышын толтырып болган сонъ, Казмагомед оьзининъ ис йолын Ленин атындагы совхозынынъ орта оьлшемли етекшиси дережесинде баслаган. Сонъында ол басшылардынъ баьри де оьлшемли басамаклары ман оьтип, савлайхалклык тавыслав йорыгы ман бу хозяйстводынъ директоры болып сайланган. Муннан сонъ ол Ногай районынынъ агропромышленность управлениесининъ етекшиси этилинип беркитилген.
2000-ншы йылларда, элдеги экономикалык эм политикалык яктан туьзилген осал аьллерде, Казмагомед Янбулатовка Ногай районын басшыламага туьсти. Сол йыллар ушыны ман да савлайы элимиз бойынша авыр бузылув эм патшалыкты кайтадан туьзетуьв йыллары эдилер. Соны ман бирге сол заманлар туьрли клан эм социаллык куьплерининъ ерли власть уьшин куьресуьви оьткирленип турган аьсери болды эм сол зат район басшысыннан айлак шыдамлы болмага талаплайтаган эди. Казмагомед Янбулатов сол заман шакларында етекшидинъ ийги сапатларын оьзине йыйып билди. Онынъ яшав сулыбы, ишки сезгир касиети, табиат акылы ога коьп урыс-талас арасыннан, тап делдектинъ оьткир юзи уьстиннен яланъаяк оьткенге усап, оьтпеге эм райондагы карсыласувларды тебенлестирмеге амал берди.
Казмагомед Зейнадин увылы Ногай районын басшылаган йыллар ишинде коьп туьрли социал-экономикалык проектлер яшавга шыгарылган, соларды бизге аьли де акыл ман анъламага эм тийисли дережеде баалап билмеге туьсеек.
Ол ногай халк авызлама оьнерин айлак та ийги билген, соннан оьзине керекли билимди эм ян куватты шоьмишлеп алатаган эди. Ол арымай-талмай «Шора-баьтир» эпос йырын яттан йырламага да амал табатаган шаклары болган.
Ызгы йылларда ол оьзи туьзген эм негизин салган Россия ногайларынынъ федераллык миллет-маданият автономиясынынъ аьрекетин юритпеге бек талпынды.
Казмагомед Янбулатов уьйкен юрекли эм танъ аьдем эди. Ол коьп затты оьз юрегине ювык алган эм, оькинишке, юреги соны даяналмады.
Ол динге бек авас, Кудайдан ийменетаган аьдем болганы ман байланыста район еринде Ханафи мазгабы бойынша ислам динин коьтеруьвге коьп косымын эткен. Бусырман аьдемине борыш эсабында тапшырылган бес намазын йибермей, заманы ман кылмага шалыскан.
Биз аьр йыл сайын да 1-нши ноябрьде онынъ тувган куьнин аз санлы эрлер арасында белгилейтаган эдик. Быйыл ога тувганлы 65 йыл толаяк эди. Алладынъ язган язувы солайдыртагы, ол эндигиси бизи мен бирге бу дуныяда йок. Болса да биз оны аьр заман да эсимизде тутамыз эм онынъ ислери алдында сый этип басымызды иемиз.
А.Межитов.