Етимиске тийисли болган

Ердеслеримиз элимиздинъ туьрли муьйислеринде куллык этедилер, аьел курадылар, алдына салган мыратларын толтырмага шалысадылар, уьстинликлерге етиседилер.

Ызгы заманларда спорт тармагында ясларымыздынъ ийги аты шыгып, бизди оьктемситип, коьнъилимизди коькке дейим еткеретаган етимислери де коьп боладылар. Соьйтип, Крымхан Алибекович Савкатов янъыларда Сургут каласында оьткен «Ногай Эл» командасы СНГ ветеранлар ойыннынъ ийги ойнавшысы деген атына тийисли болды. Бу куьнлерде ол катнаскан «Ногай Эл» командасы финалдынъ ярым кезегине шыкты.
Яс кеде Крымхан Савкатов Ногай районынынъ Эдиге авылыннан белгили йырлавшы Алибек Савкатовтынъ увылы болады. Кишкей заманнан алып Крымханда футбол ойынына аваслыгы уьйкен эди. Ерли мектебти уьстинликли тамамлап, Крымхан Сургут каласына коьшти. Бу куьнлерде ол оьз аьелин курып, Сургут каласында яшайды эм суьйген ис аьрекетин бардырады.
Келеекте де ногай яска оннан да бийик етимислерге етискенди сагынаман.
Д.Джумаева.
Суьвретте: Крымхан Савкатов.