Етимислери мен куьезлендиреди

Аьр бир аьдем оьз алдына мыратлар салып, оларды яшавга айландырмага савлай куьшин, куватын салып келеди. Ногай яс Надирхан Кульманбетов та (суьвретте) коьп йыллардан бери Красноярск крайынынъ Норильск каласында яшайды. Ашык шырайлы, куллыксуьер, эткен исин сонъына дейим еткерген, шыдамлы, алал дос болып келген ногай ясты буьгуьнлерде Норильск каласында коьп-лер таныйдылар. Белгили болувга оны спортка уьйкен суьйими, шыдамлыгы аькелди.

Оьз тенълериндей болып, ол биринши класска барып, билим дуныясы ман танысып, янъы затлар билмеге ымтылып баслады. 5-нши класста яс физико-математикалык лицейине туьсип, онда 11-нши класска дейим окыйды. Аьр бир аьдеминъ бир затка ымтылысы болады. Надирханнынъ да 1-нши класстан алып спортка суьйими ашык сезилди. Ол сол заманнан алып спорттынъ каратэ кеби мен кызыксынып баслайды. Куьн сайын сулыбын оьстирип, оьткен туьрли ярысларда катнасып, биринши енъуьвши орынларынынъ иеси болады. 6-ншы класстан сонъ Надир спорттынъ Армейский кол куьресуьв кеби мен тренери В.Деканенко ман куьресуьвдинъ сулыбын байытып келеди. Тамамында яс 8 кере Норильск каласынынъ, 4 кере Красноярский крайынынъ чемпионы деген сыйлы атына тийисли этиледи. Сырт Федераллык округынынъ куьмис призеры да болады. Буьгуьнлерде спортты суьйген Надирханнынъ етимислерин шайытлайтаган 18 алтын эм 9 куьмис медальлери ногай ястынъ алдында йол ашкышы болаягына соьз йок. Олар онынъ уьйинде сыйлы орынды аладылар.

Тек биринши сырада болмага, бийикликлерге ымтылган ястынъ яшавында спорттан баска, билимге ымтылысы да уьйкен. Ол лицейде йогары белгилерге окып, сав окув йыллары бойынша етимисли окувшылардынъ санына кирип келди. Надирхан химия, математика, орыс тилиннен савлайроссиялык, кала бойынша оьтетаган олимпиадаларда катнасып, дайым енъуьвшилердинъ санында болып келген. Окувда, спортта коьрсеткен бийик етимислери уьшин ястынъ суьврети Норильск каласынынъ Сый тактасында да сыйлы орын тапкан. Норильск каласындагы ерли «Северный город» деген телеканалына да Надирхан спорт етимислери бойынша коьп кере интервью де берген.
Бу йыл ногай ястынъ яшавында тагы да бир маьнели оьзгерис болды.

– Бу йыл увылым ЕГЭ сынавлары бойынша 98% балл алып, Москва каласындагы Евдокимов атындагы медико-стоматологический университетининъ стоматологиялык боьлигининъ студенти болды, – дейди увылынынъ етимислери мен оьктемсип анасы Курасхан.

Тек алдыга ымтылган ногай яска келеекте де бийик етимислер, енъуьвлер коьп болганын йораймыз. Келеекте де яшав йолы ашык эм наьсипли оьткенин йораймыз. Халкымызда сондай йигерли, ымтылыслы ясларымыз коьп болсын!

Г.Нурдинова.