Етимислери мен суьйиндиреди

Бизим кишкей ердеслеримиз тек тувган еринде тувыл, Элимиздинъ туьрли муьйислеринде оьз оьнерлери мен баска халкларга эм тувган миллетининъ атын танытып, айттырып, данълатып келедилер. Сондай талаплы ердеслеримиздинъ бириси болады Амина Марат кызы Джумагельдиева. Буьгуьнлерде Амина оьз аьели мен Норильск каласында яшайды. Ол куьн сайын оьз оьнерин оьстирип, окувында, суьйген спорт тармагында коьримли етимислерине етисип келеди.
Амина асылы ман Ногай районынынъ Кумлы авылыннан Джумагельдиевлерининъ тукымыннан болады. Амина 2014-нши йыл карагыс айынынъ 13-нши куьнинде Марат эм Эльвира Джумагельдиевлердинъ аьелинде тувган. Кишкей Аминадынъ билимге, спортка суьйими бары Норильск каласындагы 45-нши номерли «Улыбка» деген балалар бавында сезилди. Буьгуьнлерде Амина Норильск каласындагы мектебининъ 2-нши классынынъ етимисли окувшыларынынъ бириси болады. Мектебте окувшы кыз Татьяна Александровна Хмеленская класс етекшисининъ аьрекетлеви астында окувда бийик етимислерин коьрсетип келеди. Мектеб бойынша озгарылатаган туьрли шараларынынъ белсенли катнасувшылары болады.
«Умелые ручки» деген кружогына юруьви мен суьврет ясавда, тигуьвде оьнерин оьстирип келеди. Мектебте окув шагында «Фантазия без границ» деген кала бойынша яратувшылык ярысында катнасып, уьшинши дережели дипломынынъ лауреаты болып савгаланган. 2022-нши йылдынъ кырк кийик айыннан 2-нши номерли спорт мектебининъ акробатика боьлигине юрип йогары етимислери мен ата-анасын, кардаш-тувганларын куьезлендирип келеди. Ол туьрли ярысларда катнасып баргылы орынларынынъ иеси болып келеди. Янъыларда, айтпага, коькек айынынъ 29-30-ншы куьнлеринде 1941-1945-нши йылларда Уллы Аталык согысында Енъуьвге багысланган спорт акробатикасы бойынша Норильск каласынынъ муниципаллык чемпионатында ортакшылык этип кызлар куьплери арасында биринши орынга тийисли болды. Енъуьвши орынды бийлеген Аминага Сый грамотасы, медаль эм кубок тапшырылды. Солай болып бийик етимиси уьшин ога уьшинши яслар дережели белгиси де берилди.
Амина сол етимислеринде токтап калмайды, ол алдыга сенимли адымлап келеди. Аминадынъ бийик етимисине онынъ атайы Юсурбий, тетейи Альмира, атасы Марат, анасы Эльвира бек куьезленедилер, онынъ оьнери оьсуьвде куьшин аямайдылар.
Биз де кишкей енъуьвши кызымыз Аминады окувда, спорт тармагында еткен етимислери мен ак юректен кутлаймыз, келеекте де ога йогары уьстинликлер, окувында тек ийги белгилер алып келгенин йораймыз.
Келеекте Аминадынъ окытувшы болаякпан деген асыл мырады бар. Кыздынъ сол мырады да яшавга айланып, билимге йоллары кенъ ашылып барганын сагынамыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Амина Джумагельдиева.