Етимислер де, шешилмеге тийисли соравлар да бар

Ногай район администрациясынынъ кезекли аппарат кенъесинде Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ быйылдынъ оьткен 6 айы ишинде эткен куллыгы акында сонынъ депутаты Мурзадин Авезовтынъ эм Ногай районында ЕГЭ патшалык окув сынавларынынъ сырагылары акында Ногай район билимлендируьв боьлигининъ етекшисининъ орынбасары Медина Гапаровадынъ эсап беруьвлери тынъланды эм ойласылды.
Кенъесте Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасарлары Рашид Шангереев, Баймагомед Ярлыкапов, авыл аькимбаслары, район учреждениелер эм организацияларынынъ етекшилери катнастылар.
Мурзадин Авезовтынъ айтувы ман, быйылдынъ 6 айы ишинде республика парламенти 6 сессиясын оьткерген. Соларда Дагестан Оькиметининъ аьрекетининъ тамамлары, иш ислер министрининъ эткен куллыгы, Эсаплав палатасынынъ ислери акында эсап беруьвлери тынъланган. Солай ок оьз куллыгы акында Халк Йыйынында республикада аьдем ыхтыярлары бойынша уполномоченный да хабарлаган.
«Регион парламенти федераллык законодательствосын оьрлентуьвде де белсенли катнаскан. 13-нши июньде «Ерлердинъ мелиорациясы акында» деген Федераллык законына туьрленислер киргистуьв акында» деп аталган Федераллык законын эм бизим республикага Федерация Советининъ Председатели Валентина Матвиенкодынъ ис йорыгы ман келуьвининъ сырагылары бойынша Халк Йыйынынынъ законодательли баславы йосыгында айырым законодательли актларын кабыл эткен. Ол Дагестан уьшин бек маьнели закон эм бизим законодательли баславымызды етимисли толтырувымыздынъ ийги мысалы болады», – деп белгиледи ДР Халк Йыйынынынъ депутаты.
Мурзадин Авезов республика парламентининъ куллыгындагы етимислер мен бирге шешилмеге тийисли соравларды да белгиледи.
Кенъестинъ куьн йосыгындагы экинши соравы бойынша шыгып соьйлеген Медина Гапарова ЕГЭ патшалык окув сынавлары акында керекли баьри информацияда ДР Билимлендируьв эм илми министерствосынынъ эм район билимлендируьв боьликлерининъ официаллы сайтларында орынластырылганын билдирди. Онынъ соьзине коьре, 2023-нши йылда ЕГЭ окув сынавлары ийги эм уйгынлы аьллерде, бузувларсыз оьткерилгенлер. Сынавлар юритилип турганда баьри меканларда да видеотергев болган. Ногай районы бойынша баьриси 105 выпускниклер патшалык сынавларын бергенлер. Быйыл ЕГЭ сынавларды район бойынша 100 балларга бирев де бермеген. (Ногай районында ЕГЭ сынавларынынъ сырагылары акында материал газетамыздынъ кезекли номеринде баспаланаяк).

М.Юнусов.