Журналистлер союзынынъ етекшиси сайланды

Дагестаннынъ Миллет китапханасында республика журналистлерининъ конференциясы болып озды. Онда коьлемлик информация тармагындагы яваплы ис орынлардагы етекшилер ортакшыладылар: ДР Аькимбасынынъ информационлык политика эм пресс-служба Управлениесининъ етекшиси Рашид Акавов эм ДР информация эм баспа Агентствосынынъ етекшиси Абдуразак Джамалутдинов.
Конференциядынъ ис куьнделигиндеги бар бир сорав ортага салынып ойласылды эм Россия Журналистлер Союзынынъ Дагестан боьлигининъ председатели этилинип «Лезги Газет» редакторы Магамед Ибрагимов сайланды.
«Шоьл тавысы» республикалык газета ис коллективи Дагестаннынъ ат казанган журналисти Магамед Ибрагимовты бу яваплы орынга сайланганы ман ак юректен кутлайды эм армаганда аьрекет этуьвинде уьйкен етимислер казанганды йорайды.