Закон талаплавларын бузганлар

Оьзининъ келимлери акында билдируьвлер этпегеннен себеп, Тарумов район йыйынынынъ 8 депутатлары депутатлык ыхтыярыннан тайдырылганлар.

Район прокуратурасы депутатлар ман оьткен йыл ишиндеги келимлери, карыжлары, уьй муьлки эм оьзине, ян косагына, ясы етпеген балаларынынъ уьстине язылган уьй муьлки борышлары акында аьризелери берилмегени аянланган Депутатлар йыйынынынъ председателине законды бузганлардынъ депутатлык ыхтыярыннан заманы етпей тайдырылувы акында сорав каралганы билдирилген.

Кезекли сессияда закон талаплавларын бузган 8 депутатлары да оьз ыхтыярларыннан босатылганлар, – деп белгилейди Дагестан прокуратурасынынъ пресс-службасында.