Заманында эмленуьв – яшавды куткарув

Бу куьнлерде рак маразы ман байланыслы оьлуьвлердинъ себеби эсабында дуныяда экинши орынды алады. Яшав кебиннен болган рак авырувлардан оьлуьвлердинъ 30 процентин туьзетпеге болады.

Диспансеризация авыр авырувды эртеректен аянламага ярдам этеди.

Парызлы диспансеризация онкология авырувларды эртеректен аянламага коьмек этуьвди 8 кереге арттырады. Эмлевшилер айтадылар: «Яшавын аьр бир аьдем куткармага болады, тек заманында врачка бармага тийисли».

Онкологиядынъ энъ де кенъ яйылган кеби – оьпке маразы. Экинши орында – кыскаяклыдынъ муьшесининъ рак маразы. Оннан сонъ –шек эм асказаннынъ авыр авырувлары.
Врачлардынъ айтувы ман, аьдемлер заманында тергелмеге келмейдилер эм коьмек артыннан рактынъ энъ де сонъгы кезегинде оларга янасадылар.
Оьзинъизди сав деп санасанъыз да, диспансеризацияды оьтпеге керек.

Диспансеризация оьткенлерди бир неше туьрли врач тергейди, солай ок олар флюорография йылда бир кере, маммографияды 40-75 ясындагы хатынлар эки йылдынъ ишинде бир кере оьтедилер.

18-39 ясындагылар диспансеризацияды уьш йылда бир кере, 40 ясыннан озганлар йыл сайын оьтедилер.

Эсте саклав керек, ракты эртеректен аянлав, толысынша ийги болувдынъ амалын коьтереди.

Ювык аьдемлердинъ касында озгарган аьр бир куьн – Кудай бизге берген уьйкен савкаты.

А.Абдурахманова,
ДР ат казанган врачы, ДР ТФ ОМС Кизляр филиалынынъ врач эксперти.