Заманынъызды бос йибермес уьшин

Ызгы заманларда коьплеген гражданлар Интернетке артык маьне бередилер. Аьлиги информационлык оьмирде патшалык эм муниципаллык буйымларды патшалык буйымлар порталында битирмеге болады. Электронлык аьризеди куьндиз де, кеше де, байрам эм тыншаюв куьнлерде де, компьютерден, планшеттен яде мобильный телефоннан бермеге болады.

Буйымды битируьв уьшин сизге уьйден де шыгув керек тувыл. Сонынъ уьшин электронлык аьризе эм керекли документлерди патшалык буйымлар порталыннан йиберуьв керек. Соннан сонъ сиз оьзинъиздинъ буйымынъыздынъ битуьвин карап турасыз. Порталдынъ амалларын физический эм юридический менликлер, предпринимательлер эм шет эллер гражданлары кулланмага боладылар.

Порталдынъ коьмеги мен сиз буйымынъызды электронлык кебинде битирмеге, патшалык яде муниципаллык буйым битируьв акында билдируьв алмага, патшалык эм муниципаллык учреждениелер акында билмеге боласыз. Электронлык кебинде патшалык яде муниципаллык буйымды битирмеге амал алув уьшин гражданин патшалык буйымлар битируьв порталында gosuslugi.ru байыр кабинетин регистрация этпеге тийисли. Байыр кабинетти регистрация этуьв уьшин сизинъ СНИЛС, электрон почтадынъ адреси эм мобильный телефоннынъ номери керек.

Байыр кабинетти регистрация эткен сонъ сиз активациядынъ кодын аласыз.

Порталдынъ аркасы ман сиз шет эллерге бармага паспорт алмага, ГИБДД штрафын тоьлемеге, автомобильди регистрация этпеге, коьлик амалын регистрациядан тайдырмага, яшайтаган еринъ бойынша регистрация оьтпеге, 20 яде 45 ясынъда Россия Федерациясынынъ паспортын авыстырмага боласыз.

Россия Федерациясынынъ патшалык буйым битируьв порталын gosuslugi.ru адрес пен таппага болады.