Заманы ман аянланса, сав болмага амал бар

Дагестан Республикасында яшайтаган хатынларда йолыгатаган авыр авырувлардынъ сырасында биринши орында кыскаяклыдынъ муьшесиндеги рак маразы турады. Онкоэпидемиологиялык тергевлер бек маьнели, олардынъ сырагылары бойынша яман маразына карсы шаралар уйгынламага болады. Сол тергевлер рак маразын эрте аянламага эм алдын шалмага амал береди. Ызгы йыллар маразы I-II кезеклеринде аянланган авырувлылардынъ саны оьседи.

Статистикага коьре, кыскаяклыдынъ муьшесиндеги яман маразы заманы ман аянланса, авырувлылардынъ 90 проценти ийги болады. Сога коьре, кыскаяклы оьзининъ ден савлыгын тергемеге, заман-заманы ман врачка бармага тийисли.
Кыскаяклыдынъ муьшесиндеги рак маразынынъ алдын шалар ниетте, 20-40 ясындагы хатынлар йылда бир кере смотровой кабинетте тергелмеге, солай ок 40 ясыннан сонъ хатынлар коькиреклерин йылда бир кере ультразвук пан тергетпеге тийисли. Кырк ясыннан сонъ кыскаяклы 2 йылда бир кере маммографияды оьтуьв керек.
Кыскаяклы оьзи де бала эмдиретаган муьшесин тергемеге керек. Бир туьрленислер сезсе, кеш калмай ол врачка бармага тийисли.
М.Теминова,
врач-онколог.