Заман бизди сайлаган

Буьгуьнлерде Украина еринде согыс спецоперациясында катнасувшылар оьз куьшлерин, сулыбын, яшавларын да аямайдылар. Олар, савлай дуныяда эмишлик болсын деп, оьз куллыгын этедилер. Сол аьскершилеримиздинъ йигитлиги яс несилге ийги коьрим болады. Биз, озган юзйыллыктынъ 60-ншы йылларында тувган эм согыс коьрмеген несил, олар ман оьктемсиймиз эм аман кайтканын тилеймиз.
Алибек Койлубаев Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында тувган. Сонъында Карашай-Шеркеш Республикасында оьссе де, ястынъ бактысы ногай шоьли мен байланыслы.
Алибектинъ ата-анасы Каирбек эм Марина Койлубаевлер – яратувшылык инсанлар, олар яс заманында фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблинде Сраждин Батыровтынъ етекшилеви астында кобан биювлер бийигенлер. Койлубаевлердинъ архивинде эстеликли суьврет бар – белгили суьвретши, хореограф куршактай этип, кишкей Алибекти алып юри. Марина репетицияларга бала ман келетаган эди, ата-анасы бийип турган мезгилде Сраждин Батыров саьбийди карайтаган болган. Марина Койлубаева эрин ийги соьзлер мен эскереди, сеси мунълы болады, Каирбек Койлубаев айлак яслай дуныядан кешип кетти. Алибек атасына бек усайды, таныганлар баьриси де сол затты белгилейдилер. Марина эри дуныядан кешкен сонъ, кишкей увылын алып, ата юртына кетеди. Сафарбий Хаджимурза увылы эм Фатима Межит кызы Булатовлар йиенине ийги тербия бердилер, эркли, намыслы этип оьстирдилер, соны Алибектинъ ислери шайытлайдылар.
Ногайда айтылады: «Баласын яманлаган да, мактаган да уялар». Марина Сафарбий кызы увылын мактамады, ама биз, ол Аталыктынъ ийги увылларынынъ бирисин оьстиргенин анълаймыз. Алибек Эркин-Юрт авылында оьсти, ерли мектебти битирди, йогары билимди Ставрополь каласында алды. Эл алдында эр борышын толтырган сонъ, ол РФ Савытлы куьшлер сырасында контракт службасын оьтпеге токтасты. Элге кыйынлык туьскенде, аьскерши бириншилер сырасында согыс спецоперациясына кетти. Алибектинъ уьйкен атайлары да согысканлар, яшавдынъ кыйын йоллары ман атайларынынъ бириси Хаджимурза Булатов штрафбатальонда Уллы Аталык согысында куллык эткен. Ол явды аямаган, «За отвагу» медали мен савгаланган. Баска атайы Межит Узденов Ленинградты коршалаган. Олар экеви де согыстан кайтып келип, бузылган элимизди кайтадан курганлар. Атайларынынъ баьтирлиги акында Алибек бала заманнан эситкен эм олардынъ эсине тийисли болмага шалысып яшайды.
2022-нши йылдынъ навруз айынынъ 21-нши куьниннен алып Алибек Койлубаев СВО-да катнасады. Йогары кеспилиги эм байыр касиетлери аркасы ман ол алдына салынган борышларын ерине еткерип, толтырады. Аьлиги заманда Алибек мотострелковый батальоннынъ мотострелковый ротасында куллык этеди. Йигерли аьскерши Суворов эм Жуков медальлери мен савгаланган. 2022-нши йылдынъ курал айында Белогорск еринде тамада прапорщик Алибек Койлубаев согысувда йигитлик коьрсеткен. Ол яв беспилотникти коьрип, урган. Разведка этуьв мезгилинде явларды коьрип, астакырын янасып, граната таслаган, соны ман йолдасларына сол ерди йойымсыз оьтпеге амал берген.
Алибек оьз увыл борышы деп Аталыкты саклавды санайды. Уьйде оны анасы, аьлейи, эки аьвлети куьтедилер. Буьгуьнлерде кыйынлы аьллерде турганларга сол зат бек маьнели болады. Биз Алибекке эм баска йигитлеримизге уьйге аман-эсен кайтканын йораймыз.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: А.Койлубаев.